Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

3 lipca 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Ustalenie stawek opłaty targowej


 

  UCHWAŁA NR X /61 /2003

Rady Miasta Wisły
z dnia 6 czerwca 2003 r.

 

w sprawie:

zmiany uchwały Rady Miasta Wisły Nr III / 17 / 2002 z dnia 28 listopada 2002 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na rok 2003, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Na podstawie art. 18 ust .2, pkt 8, art. . 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zmianami), art.15 i art.19 pkt 1a, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst - Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718)

Rada Miasta Wisły

uchwala

co następuje:


§ 1


W uchwale Rady Miasta Wisły Nr III / 17 / 2002 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na rok 2003, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso po § 2 dodać § 2a o treści: Dzienne stawki opłaty targowej na rok 2003 ustalone w § 2 obniża się o 50% w następujące dni tygodnia:

  • poniedziałek,

  • wtorek,

  • czwartek,

  • piątek.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2003 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli oraz na tablicach informacyjnych na targowiskach.


                                  Przewodniczący Rady Miasta Wisły

                                    Józef Drobisz


 

22 lipca 2003 | wersja 2 | Ten dokument ma 8 załączników 8

Najnowsza wersja

Ustalenie stawek opłaty targowej


 

Uchwała budżetowa na rok 2008 wraz z załącznikami znajduje się w plikach poniżej.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie