Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 września 2019 12:31 | wersja 6 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Ulgi w podatku od nieruchomości

1) zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
2) zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną
3) zwolnienie z podatku od nieruchomości dla ogólnodostępnych budowli niedotyczących działalności związanej z zakwaterowaniem
4) zwolnienie z podatku od nieruchomości dla wybranych budowli na obiektach sportowych
5) Obniżenie stawki dla budowli służących zbiorowemu odprowadzaniu ścieków
------
6) Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa

1) Zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną

Podstawą udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości jest Uchwała Nr XII/158/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Wisła, udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 roku, z tym że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.
Przewiduje ona zwolnienie do 10 lat na nowowybudowane budynki lub budowle wskazane w §8 uchwały, m.in. baseny, koleje linowe gondolowe, tory saneczkowe, lodowiska.

2) Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną

Podstawą udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości jest Uchwała Nr XXIII/298/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2016 r.w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Gminie Wisła stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 roku, z tym że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.
Przewiduje ona zwolnienie do 5 lat na nowowybudowane (zmodernizowane) budynki przeznaczone na działalność gospodarczą w zakresie m.in. oprogramowania i doradztwa w zakresie informatyki, badań naukowych i prac rozwojowych.


3) Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla ogólnodostępnych budowli niedotyczących działalności związanej z zakwaterowaniem

Podstawą udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości jest §1 ust. 1 pkt 6 Uchwały Nr XLII/647/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku oraz §1 Uchwały Nr XXXIV/448 /2017 Rady Miasta Wisła z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/647/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30października 2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 roku 31 grudnia 2018 roku.
Przewiduje ona zwolnienie budowli, które stały się po raz pierwszy przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 roku, i jednocześnie są obiektem ogólnodostępnym oraz nie dotyczą działalności związanej z zakwaterowaniem, o której mowa w dziale 55 „Polskiej Klasyfikacji Działalności”.

Ulga nie uwzględniona w obowiązującej od roku 2019 Uchwale Nr XLV/620/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień
przedmiotowych w podatku.


4) Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla wybranych budowli na obiektach sportowych

Podstawą udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości jest §1 Uchwały Nr XXXIV/447/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 26 października 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku. Uchwała obowiązuje bezterminowo.
Przewiduje ona zwolnienie dla budowli na obiektach sportowych stanowiących: 1) trasy narciarstwa biegowego, 2) kompleks biathlonowy, obejmujący trasy, stadion i strzelnicę, 3) niezbędną infrastrukturę towarzyszącą obiektom wskazanym w pkt 1 i 2 i zapewniającą im całoroczne użytkowanie, tj. system odwodnienia, oświetlenia i naśnieżania.


5) Obniżenie stawki dla budowli służących zbiorowemu odprowadzaniu ścieków

Podstawą obniżenia stawki w podatku od nieruchomości jest §1 pkt 3 tiret pierwszy Uchwały Nr XLV/620/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku. Uchwała obowiązuje bezterminowo.
Przewiduje ona obniżenie stawki z 2% do 1,50%* dla urządzeń służących do zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.


6) Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa

Podstawą udzielenia ulgi jest art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.). Przewiduje ona, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, możliwość:
a) odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
b) odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetkami od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
c) umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Pliki do pobrania

 • Uchwała Nr XII/158/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Wisła, udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 2 grudnia 2015 r. pod pozycją 6172 2016_zwolnienie_sport_i_rekreacja.pdf 848 kB

  Uchwała Nr XII/158/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Wisła, udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 2 grudnia 2015 r. pod pozycją 6172

 • Uchwała nr XXIII/298/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Gminie Wisła stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną 2017_zwolnienie_regionalna_pomoc_inwestycyjna.pdf 717 kB

  Uchwała nr XXIII/298/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Gminie Wisła stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną

 • Uchwała nr  XLII/647/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku 2015_podatek_od_nieruchomosci_zmiana.pdf 151 kB

  Uchwała nr XLII/647/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku

 • Uchwała nr XXXIV/447/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/647/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku 2018_podatek_od_nieruchomosci_zmiana.pdf 247 kB

  Uchwała nr XXXIV/447/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/647/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku

 • Uchwała nr XXXIV/447/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku 2018_podatek_od_nieruchomosci_zmiana_druga.pdf 244 kB

  Uchwała nr XXXIV/447/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku

 • Uchwała nr XXXIX/532/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku 2019_podatek_od_nieruchomosci_zmiana.pdf 355 kB

  Uchwała nr XXXIX/532/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku

 • Uchwała Nr XLV/620/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień
przedmiotowych w podatku 2019_podatek_od_nieruchomosci.pdf 381 kB

  Uchwała Nr XLV/620/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie