Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 lipca 2013 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Rejestr Instytucji Kultury


 

                                       REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Wisła:

1.     Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora www.wisla.pl .

2.     Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 

             a/        otwarty dostęp do zawartości rejestru

            b/        wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3.     Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4.     Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5.     Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

             a/        Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).

            b/        Opłatę należy uiścić na rachunek beneficjenta: 

Gmina Wisła
pl. Hoffa 3

43-460 Wisła

Nr konta bankowego: ING Bank Śląski 02 1050 1403 1000 0022 9912 9011

Rejestr Instytucji Kultury znajduje się w załączniku poniżej.

 


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie