Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 lutego 2016 09:11 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja ogólna

Budżet gminy jest rocznym planem jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy, a także przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

Uchwalanie budżetu
Budżet jest uchwalany w formie uchwały na rok budżetowy. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji rady miasta, a opracowanie projektu budżetu – do wyłącznej kompetencji burmistrza.
Projekt budżetu zawiera również sporządzone przez burmistrza objaśnienia do projektu.
Podstawowe zasady i terminy obowiązujące na etapie projektowania i uchwalania budżetu uregulowane zostały w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych, natomiast procedurę uchwalania budżetu oraz szczegółowość materiałów towarzyszących projektowi budżetu określa rada.

Wykonywanie budżetu
Wykonywanie budżetu należy do burmistrza i wymaga opracowania, w ciągu 21 dni od uchwalenia budżetu, układu wykonawczego, przedstawiającego dochody i wydatki budżetu co najmniej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
W tym samym terminie burmistrz opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przekazuje gminnym jednostkom organizacyjnym informacje o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków oraz o wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
Wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, w tym: dotacje dla zakładów budżetowych, dotacje i środki przekazywane na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych, płatności i składki na rzecz instytucji oraz wydatki związane z funkcjonowaniem rady miasta burmistrz ujmuje w planie finansowym urzędu miasta.

Zmiany budżetu
Zmian w budżecie, w ramach ustawowych uprawnień, dokonuje rada miasta i burmistrz. W ramach swoich uprawnień burmistrz może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianami kwot dotacji celowych oraz polegających na zmianach w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji, a także na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych. Inne zmiany w planie wydatków budżetu mogą być dokonywane przez burmistrza tylko na podstawie upoważnienia udzielonego przez radę miasta, przy czym upoważnienie to nie może obejmować przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetu.

Wykonanie budżetu
Burmistrz sporządza, w zakresie określonym przez radę miasta, informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i przedkłada ją w terminie do dnia 31 sierpnia radzie miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
W terminie do dnia 31 marca po zakończeniu roku budżetowego burmistrz sporządza roczne sprawozdanie z wykonania budżetu.
Wykonanie budżetu podlega ocenie komisji rewizyjnej, która sporządza i przedkłada radzie miasta wniosek o udzielenie lub nieudzielenie burmistrzowi absolutorium. Wniosek komisji rewizyjnej opiniuje regionalna izba obrachunkowa.
Rada miasta rozpatruje przedłożone przez burmistrz sprawozdanie z wykonania budżetu oraz, w terminie do dnia 30 czerwca po zakończeniu roku budżetowego i podejmuje decyzję w sprawie absolutorium dla burmistrza.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie