Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

27 marca 2015 12:26 | wersja 10 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Najnowsza wersja

Zajęcie pasa drogowego

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO


Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w formie decyzji administracyjnej.

Rodzaje zajęcia pasa drogowego:

 1. prowadzenie robót w pasie drogowym;
 2. umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 3. umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w pkt. 1-3.


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawy:

 1. O drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami). O opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (tekst jedn. Dz.U.z 2012 poz.1282 ze zmianami).
 2. O ochronie danych osobowych , zgodnie z art. 23 i art. 27 ustawy z dnia 29sierpnia 1997r. (tj. Dz.U.z 2002r. Nr101 poz.926 ze zm. )
 3. Kodeks Karny z dnia 06 czerwca 1997r. ( tj. Dz.U.1997r. Nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami )

Rozporządzenia :

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz.U.2003r. Nr.220, poz.2181).

Uchwały:

 1. Nr XXIII/166/04 Rady Miasta Wisła z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Wiśle (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 73, poz. 2156 z dnia 5 sierpnia 2004 r.)
 2. Nr XVII/246/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/166/04 Rady Miasta Wisła z dnia 24 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Wisła (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 2329 z dnia 6 czerwca 2012 r.),
 3. Nr XIX/175/04 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 52, poz. 1671 z dnia 25 czerwca 2004 r.)
 4. Nr XXXIX/404/06 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/175/04 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 52, poz. 1484 z dnia 28 kwietnia 2006 r.),
 5. Nr XXXVII/333/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 24 września 2013r. W sprawie:zmiany uchwały Nr XIX/175/04 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 52, poz. 1484 z dnia 28 kwietnia 2006 r.),

PODMIOT WYDAJĄCY ZEZWOLENIE:

Burmistrz Miasta Wisła,pl.Hoffa 3,43-460 Wisła
Kontakt:Referat Gospodarki Komunalnej
Biuro nr 120,
Telefon: (33) 855 32 97 e-mail: msd@um.wisla.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek powinien zawierać: - dane wnioskodawcy (wnioskodawcą może być wyłącznie inwestor danych robót lub jego pełnomocnik)
  - lokalizację,
  - cel zajęcia,
  - planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego,
  - powierzchnię zajęcia odcinka pasa drogowego.
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000,lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy,bądź sposób zabezpieczenia robót.
 4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
 5. Kserokopia uzgodnienia lokalizacji wydanego przez tutejszy urząd.
 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora. Pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł.
 7. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, na żądanie zarządcy drogi należy dostarczyć:
  - Projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym.
  - Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadku etapowego prowadzenia robót.

INFORMACJE:

 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego winno być poprzedzone:
  a) uzyskaniem odpowiedniej decyzji administracyjnej, zezwalającej na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzenia, obiektu budowlanego (w tym zjazdu), reklamy, innych celów (wniosek do pobrania ze strony: http://wisla.dobrybip.pl/uzgodnienie-lokalizacji-inwestycji-w-pasie-drogowym-2b) uzgodnieniem z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;c) uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.
 2. Prace należy wykonać zgodnie z wcześniejszym uzgodnieniem tutejszego Urzędu.
 3. Teren prowadzenia robót należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
 4. Inwestor odpowiada za stan bezpieczeństwa na zajmowanym odcinku pasa drogowego i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w tym terenie w związku z prowadzonymi robotami.
 5. Po zakończeniu robót teren pasa drogowego należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności.
 6. Po zakończeniu robót pas drogowy należy niezwłocznie zgłosić do odbioru zgodnie z załączonym do decyzji drukiem „Zgłoszenie przywrócenia pasa drogowego do użytkowania”.
 7. Odbiór zajmowanego odcinka pasa drogowego nastąpi protokolarnie z udziałem przedstawiciela zarządcy drogi.
 8. W przypadku usterek i wad technicznych powstałych w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru zajętego odcinka pasa drogowego zarządca drogi zawiadomi pisemnie zajmującego, określając jednocześnie termin do ich usunięcia ze skutkami przewidzianymi w przepisach kodeksu cywilnego.
 9. Za zajęcie pasa drogowego będą naliczone opłaty.
 10. Poniesienie odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 11. Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
 12. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego jest zwolnione z opłaty skarbowej.
 13. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego wraz z kompletem w/w dokumentów należy złożyć zarządcy drogi co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Zarządca drogi po otrzymaniu dokumentów wydaje zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Zajmujący pas drogowy jest zobowiązany powiadomić zarząd drogi pisemnie o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka pasa do poprzedniego stanu użyteczności. Odbiór zajmowanego odcinka pasa drogowego następuje protokolarnie z udziałem przedstawiciela zarządcy drogi.

WNIOSKI ODPOWIEDNIE DO RODZAJU ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ.

Pliki do pobrania

 

4 marca 2015 14:24 | wersja 6 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Najnowsza wersja

Zajęcie pasa drogowego

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO


Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w formie decyzji administracyjnej.

Rodzaje zajęcia pasa drogowego:

 1. prowadzenie robót w pasie drogowym;
 2. umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 3. umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w pkt. 1-3.


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawy:

 1. O drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami). O opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (tekst jedn. Dz.U.z 2012 poz.1282 ze zmianami).
 2. O ochronie danych osobowych , zgodnie z art. 23 i art. 27 ustawy z dnia 29sierpnia 1997r. (tj. Dz.U.z 2002r. Nr101 poz.926 ze zm. )
 3. Kodeks Karny z dnia 06 czerwca 1997r. ( tj. Dz.U.1997r. Nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami )

Rozporządzenia :

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz.U.2003r. Nr.220, poz.2181).

Uchwały:

 1. Nr XXIII/166/04 Rady Miasta Wisła z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Wiśle (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 73, poz. 2156 z dnia 5 sierpnia 2004 r.)
 2. Nr XVII/246/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/166/04 Rady Miasta Wisła z dnia 24 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Wisła (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 2329 z dnia 6 czerwca 2012 r.),
 3. Nr XIX/175/04 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 52, poz. 1671 z dnia 25 czerwca 2004 r.)
 4. Nr XXXIX/404/06 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/175/04 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 52, poz. 1484 z dnia 28 kwietnia 2006 r.),
 5. Nr XXXVII/333/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 24 września 2013r. W sprawie:zmiany uchwały Nr XIX/175/04 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 52, poz. 1484 z dnia 28 kwietnia 2006 r.),

PODMIOT WYDAJĄCY ZEZWOLENIE:

Burmistrz Miasta Wisła,pl.Hoffa 3,43-460 Wisła
Kontakt:Referat Gospodarki Komunalnej
Biuro nr 120,
Telefon: (33) 855 32 97 e-mail: msd@um.wisla.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek powinien zawierać: - dane wnioskodawcy (wnioskodawcą może być wyłącznie inwestor danych robót lub jego pełnomocnik)
  - lokalizację,
  - cel zajęcia,
  - planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego,
  - powierzchnię zajęcia odcinka pasa drogowego.
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000,lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy,bądź sposób zabezpieczenia robót.
 4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
 5. Kserokopia uzgodnienia lokalizacji wydanego przez tutejszy urząd.
 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora. Pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł.
 7. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, na żądanie zarządcy drogi należy dostarczyć:
  - Projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym.
  - Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadku etapowego prowadzenia robót.

INFORMACJE:

 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego winno być poprzedzone:
  a) uzyskaniem odpowiedniej decyzji administracyjnej, zezwalającej na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzenia, obiektu budowlanego (w tym zjazdu), reklamy, innych celów (wniosek do pobrania ze strony: http://wisla.dobrybip.pl/uzgodnienie-lokalizacji-inwestycji-w-pasie-drogowym-2

  b) uzgodnieniem z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;

  c) uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.

 2. Prace należy wykonać zgodnie z wcześniejszym uzgodnieniem tutejszego Urzędu.
 3. Teren prowadzenia robót należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
 4. Inwestor odpowiada za stan bezpieczeństwa na zajmowanym odcinku pasa drogowego i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w tym terenie w związku z prowadzonymi robotami.
 5. Po zakończeniu robót teren pasa drogowego należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności.
 6. Po zakończeniu robót pas drogowy należy niezwłocznie zgłosić do odbioru zgodnie z załączonym do decyzji drukiem „Zgłoszenie przywrócenia pasa drogowego do użytkowania”.
 7. Odbiór zajmowanego odcinka pasa drogowego nastąpi protokolarnie z udziałem przedstawiciela zarządcy drogi.
 8. W przypadku usterek i wad technicznych powstałych w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru zajętego odcinka pasa drogowego zarządca drogi zawiadomi pisemnie zajmującego, określając jednocześnie termin do ich usunięcia ze skutkami przewidzianymi w przepisach kodeksu cywilnego.
 9. Za zajęcie pasa drogowego będą naliczone opłaty.
 10. Poniesienie odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 11. Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
 12. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego jest zwolnione z opłaty skarbowej.
 13. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego wraz z kompletem w/w dokumentów należy złożyć zarządcy drogi co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Zarządca drogi po otrzymaniu dokumentów wydaje zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Zajmujący pas drogowy jest zobowiązany powiadomić zarząd drogi pisemnie o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka pasa do poprzedniego stanu użyteczności. Odbiór zajmowanego odcinka pasa drogowego następuje protokolarnie z udziałem przedstawiciela zarządcy drogi.

WNIOSKI ODPOWIEDNIE DO RODZAJU ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie