Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 lipca 2017 12:39 | wersja 12 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Zajęcie pasa drogowego

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w formie decyzji administracyjnej.

Rodzaje zajęcia pasa drogowego:

 1. prowadzenie robót w pasie drogowym;
 2. umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 3. umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w pkt. 1-3.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawy:

1. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.)

2. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

3. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

4. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 23 i art. 27 ustawy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

5. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.)

Rozporządzenia:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.)

Uchwały:

1. Uchwała nr XXIII/166/04 Rady Miasta Wisła z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Wiśle (t.j. Dz. Urz. Woj. Sla. z 2016 r. poz. 87)

2. Uchwała nr XXVI/168/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Cieszyńskiego (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2017 r. poz. 232)

PODMIOT WYDAJĄCY ZEZWOLENIE:
Burmistrz Miasta Wisła – zarządca dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Wisła

adres: Urząd Miejski w Wiśle, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

Kontakt: Referat Gospodarki Komunalnej, biuro nr 119, telefon: (33) 855 32 97, e-mail: msd@um.wisla.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek powinien zawierać:

 1. dane wnioskodawcy (wnioskodawcą może być wyłącznie inwestor danych robót lub jego pełnomocnik): imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
 2. cel zajęcia;
 3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należ załączyć:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklam – z podaniem jej wymiarów;
 2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu (jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych);
 3. informacja o sposobie zabezpieczenia robót (jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu);
 4. oświadczenie inwestora o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub o zgłoszeniu prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (nie dotyczy zjazdu);
 5. kserokopia uzgodnienia lokalizacji wydanego przez tutejszy urząd;
 6. pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika). Pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł;
 7. harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym (w przypadku etapowego prowadzenia robót);
 8. projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym (na żądanie zarządcy drogi).

OPŁATY:

Wydanie zezwolenia – decyzji – na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej (82 zł), zgodnie z przepisami części III ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego wraz z kompletem ww. dokumentów należy złożyć zarządcy drogi co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Zezwolenie, w formie decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi odpowiednio 2 miesiące.

INFORMACJE:

1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego winno być poprzedzone:

a) uzyskaniem odpowiedniej decyzji administracyjnej, zezwalającej na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzenia, obiektu budowlanego (w tym zjazdu), reklamy, innych celów (wniosek do pobrania ze strony: http://bip.wisla.pl/uzgodnienie-lokalizacji-inwestycji-w-pasie-drogowym-2);

b) uzgodnieniem z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, a w przypadku zjazdów – uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu o ile projekt budowlany jest wymagany;

c) uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych, a w przypadku zjazdów – dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

2. Prace należy wykonać zgodnie z wcześniejszym uzgodnieniem tutejszego urzędu.

3. Teren prowadzenia robót należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

4. Inwestor odpowiada za stan bezpieczeństwa na zajmowanym odcinku pasa drogowego i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w tym terenie w związku z prowadzonymi robotami.

5. Po zakończeniu robót teren pasa drogowego należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności.

6. Po zakończeniu robót pas drogowy należy niezwłocznie zgłosić do odbioru zgodnie z załączonym do decyzji drukiem „Zgłoszenie przywrócenia pasa drogowego do użytkowania”.

7. Z odbioru robót na zajmowanym odcinku pasa drogowego zarządca drogi sporządzi protokół.

8. Inwestor zobowiązany jest do wykonania i złożenia w tutejszym urzędzie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. W przypadku usterek i wad technicznych powstałych w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru zajętego odcinka pasa drogowego zarządca drogi zawiadomi pisemnie zajmującego, określając jednocześnie termin do ich usunięcia ze skutkami przewidzianymi w przepisach kodeksu cywilnego.

10. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę, której stawki określone są w ww. uchwałach.

11. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

WNIOSKI ODPOWIEDNIE DO RODZAJU ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie