Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 września 2015 09:21 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu graficznego, skład komputerowy oraz wydruk 27.500 sztuk egzemplarzy map miasta Wisły

Zapytanie ofertowe

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Urząd Miejski w Wiśle zaprasza zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty na opracowanie projektu graficznego, skład komputerowy oraz wydruk 27.500 sztuk egzemplarzy map miasta Wisły w ramach projektu Wyszehradzkiego Atrakcyjni razem – Wisła, Jabłonków

Szczegóły zapytania ofertowego:

1.Format mapy składanej – 500 x 700 mm

2.Ilość sztuk – 27.500

3.Skala mapy Wisły 1:25 000

4.Na mapie muszą znajdować się:

ulice i ich nazwy

oznaczenia szczytów i ich nazw wraz z wysokościami

nazwy dolin i przysiółków

nazwy osiedli

nazwy rzek i większych potoków

poziomice

lokalizacja i oznaczenia numeryczne atrakcji turystycznych

lokalizacja i oznaczenie wyciągów narciarskich

szlaki turystyczne i trasy spacerowe zgodne z ich kolorystyką oraz czas przejścia ich poszczególnych etapów

przystanki autobusowe i ich nazwy

legenda (oznaczenia użytych na mapie symboli)

logo miasta Wisły i Beskidzkiej 5 i Jabłonkowa

symbole graficzne: Euroregionu Śląsk Cieszyński, Unii Europejskiej i i Funduszu Wyszehradzkiego

5.W w/w wydawnictwie muszą znajdować się również:

ogólne informacje dotyczące Wisły – dostarcza Zamawiający

ogólne informacje dotyczące Jabłonkowa – dostarcza Zamawiający

wykaz nazw ulic wraz z oznaczeniem miejsca ich położenia na mapie

mapa panoramiczna Wisły – dostarcza Zamawiający

plan szczegółowy Centrum Miasta Wisły

zdjęcia najważniejszych atrakcji turystycznych miasta wraz z krótkim opisem, danymi teleadresowymi i z oznaczeniem numerycznym zgodnym z mapą – dostarcza Zamawiający

wykaz wyciągów narciarskich wraz z ilością i długością wyciągów, długością tras, nr telefonów, adresami stron internetowych, informacjami dot. zaplecza, jakim dysponuje dany wyciąg, oraz oznaczeniem numerycznym zgodnym z mapą – dostarcza Zamawiający

dane teleadresowe szkółek narciarskich – dostarcza Zamawiający

dane dot. tras narciarstwa biegowego – dostarcza Zamawiający

opis naniesionych na mapę szlaków turystycznych i propozycji spacerów – dostarcza Zamawiający

dane teleadresowe – dostarcza Zamawiający:

Øważniejszych placówek i instytucji

Øzaplecza rekreacyjno – sportowego miasta Wisły

Øzaplecza rozrywkowego

Øzaplecza gastronomicznego

Øprzewozu osób i dostępności komunikacyjnej

mapa Jabłonkowa (CZ)

6.Oferta powinna zawierać:

kosztorys ofertowy wraz z potwierdzeniem praw autorskich do mapy

7.Dodatkowe wymogi:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

8.Termin nadsyłania ofert do dnia 7.09.2015 r. na adres:

Urząd Miejski w Wiśle 43-460 Wisła Pl. B. Hoffa 3 lub drogą mailową na adres:ewa@wisla.pl

9.Termin realizacji – do 20 dni od daty dostarczenia przez Zamawiającego wyszczególnionych wyżej materiałów, nie później niż do 31.10.2015 roku

Urząd Miejski zobowiązuje się do dostarczenia drogą mailową zdjęć oraz wszystkich danych teleadresowych i opisowych.

Po wykonaniu usługi, prosimy o wystawienie faktury VAT lub rachunku na:

Gmina Wisła 43-460 Wisła Pl. B. Hoffa 3; NIP 548-24-05-659

Forma płatności – przelew, faktura płatna 14 dni od jej dostarczenia

Wszelkie pytania w tej sprawie proszę kierować pod nr tel. 033-855-34-56 Ewa Zarychta – Kierownik Referatu Promocji, Turystyki i Sportu UM Wisła.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie