Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 czerwca 2019 11:48 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Sesja VII Rady Miasta Wisła w dniu 28 maja 2019 roku

Porządek obrad VII sesji Rady Miasta Wisła zwołanej na dzień 28 maja 2019 roku na godz. 14:00 znajduje się poniżej

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany).

3.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2019r.

4.Wystąpienie zaproszonych gości.

5.Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Wisła.

6.Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczących Komisji.

7.Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta Wisła.

8.Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla gminy Wisła

9.Podjęcie następujących uchwał:

a)zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła

b)zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2019

c)zmieniająca uchwałę nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

d)w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

e)w sprawie zmiany planu pracy Rady Miasta Wisła na 2019 rok

f)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Wisła w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat

g)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat

h)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3628/11 położonej w Wiśle

i)zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/520/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie dokapitalizowania spółki komunalnej pod firmą „Baseny Wisła Sp. Z o. o.” z siedzibą w Wiśle

j)zmieniająca uchwałę NR XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych

k)zmieniająca uchwałę Nr XXXI/471/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

l)w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

10.Interpelacje i zapytania

11.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania

12.Komunikaty i informacje.

13.Wolne wnioski.

14.Zamknięcie obrad sesji.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie