Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 marca 2019 14:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sesja IV Rady Miasta Wisła z dnia 28 lutego 2019 roku


Wykaz podjętych uchwał:

1. Uchwała nr IV/61/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28.02.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Wiśle za rok 2018

2. Uchwała nr IV/62/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28.02.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta Wisła w latach 2016-2025” za rok 2018

3. Uchwała nr IV/63 /2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28.02.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wisła Kubalonka

4.Uchwała nr IV/64 /2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28.02.2019 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła

5. Uchwała nr IV/65 /2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28.02.2019 Zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2019

6. Uchwała nr IV/66 /2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28.02.2019 Zmieniająca Uchwałę nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

7.Uchwała nr IV/67 /2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28.02.2019 w sprawie podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o współpracy z Miastem Ustroń

8.Uchwała nr IV/68 /2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28.02.2019 w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła oraz określenia granic obwodów tych szkół

9.Uchwała nr IV/69 /2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28.02.2019 w sprawie zmiany uchwały NR XVI/79/95 Rady Miasta Wisła z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Wiśle

10. Uchwała nr IV/70 /2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28.02.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/17/2007 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przekazywania

11.Uchwała nr IV/71/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28.02.2019 w sprawie zmiany uchwały NR XVI/236/2016 Rady Miasta Wisła w sprawie ustanowienia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wisła

12. Uchwała nr IV/72/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28.02.2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/101/2015 Rady Miasta Wisłą z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela

13.Uchwała nr IV/73/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28.02.2019 w sprawie: zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego załącznik do uchwały nr II/31/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

14.Uchwała nr IV/74/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28.02.2019 w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządów Osiedli na terenie Miasta Wisła

15..Uchwała nr IV/75/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28.02.2019 zmieniająca uchwałę XL/559/2018 Rady Miasta Wisłą z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

16.Uchwała nr IV/76/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 28.02.2019 W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie