Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 lutego 2019 12:21 | wersja 5 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Sesja II/2018 w dniu 20 grudnia 2018 roku, godz. 13:00

Sesja będzie transmitowana na żywo poprzez serwis Youtube. Aby przejść do transmisji, kliknij TUTAJ.

Porządek obrad sesji wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany).

3.Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Wisła z dnia 22 listopada 2018r.

4.Wystąpienie zaproszonych gości.

5.Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Wisła.

6.Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczących Komisji.

7.Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta Wisła.

8.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9.Przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2019:

a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami,

b)odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miasta Wisła,

c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu, przedstawionego w projekcie budżetu,

d)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi poprawkami,

e)głosowanie poprawek do projektu uchwały budżetowej,

f)głosowanie uchwały budżetowej z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek z punktu e.

10.Podjęcie następujących uchwał:

a)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła,

b)w sprawie zmiany budżetu Miasta Wisła na rok 2018

c)w sprawie udzielenia dotacji spółdzielni socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie na rok 2019

d)w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVI/386/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wisła

e)w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/400/2009 Rady Miasta Wisła z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wisła za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze specjalnego funduszu nagród

f) w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/374/2009 Rady Miasta Wisła z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia

g) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/510/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania

h) w sprawie przyjęcia apelu do Minister Edukacji Narodowej

i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

j) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko - Biała z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym

k) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

l) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

m) w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

n) w sprawie odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

o) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

p)w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVL/622/2018 Rady Miasta Wisła z 18 października 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

q) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

r) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych

s) w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Jabłonków (CZ)

t) w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/173/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

11.Interpelacje i zapytania

12.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania

13.Komunikaty i informacje.

14.Wolne wnioski.

15.Zamknięcie obrad sesji.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie