Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 lutego 2018 15:34 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Pomoc społeczna

- zasiłek stały art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

- zasiłek okresowy art. 38

- zasiłek celowy art. 39

- zasiłek specjalny celowy art.41

- sprawienie pogrzebu – art. 44 ustawy o pomocy społecznej, uchwała nr XL/631/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Wisła

- praca socjalna art. 45

- usługi opiekuńcze art. 50 ustawy o pomocy społecznej, uchwała nr XXXV/469/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 30 listopada 2017 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

- domy pomocy społecznej art. 54 ustawy o pomocy społecznej

-posiłek art. 17 ustawy o pomocy społecznej, uchwała nr XXXIV/537/2014 Rady Miasta Wisły z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020


Uwaga:

wykaz legalnie działających placówek znajdujących się na terenie woj. Śląskiego znajduje się pod adresem
http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-poli...


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie