Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

23 lutego 2012 | wersja 5 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

 

23 lutego 2012 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Nabór na stanowisko psychologa


 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle
43-460 Wisła, Pl. B. Hoffa 3
ogłasza nabór na stanowisko psychologa

Wymagane: wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku – psychologia
- wskazane 3 lata pracy na stanowisku psychologa

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
- kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
- kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
- oświadczenie kandydata o niekaralności (Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.),
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 9 marca 2012 roku do godz.14.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ,pok.9, budynek Urzędu Miejskiego –Wisła, pl. B. Hoffa 3 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy zatrudnienia na stanowisko psychologa"
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wisla.pl), oraz na tablicy informacyjnej MOPS Wisła.

Kierownik MOPS

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie