Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 listopada 2008 | wersja 13 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja w sprawie podatku rolnego.


 

Informacja w sprawie podatku rolnego:


1. Podstawa prawna regulująca sprawy podatku rolnego:
1) Ustawa z dnia  15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r. nr 94, poz. 431 z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz. 926 z późn. zm.),
3) Uchwała Nr XXV/319/2008 Rady Miasta Wisły z dnia 30.10.2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy  informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach od osób fizycznych  i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
4) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.10.2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku (MP z 2006 r.  nr 74, poz. 745).

2. Osoby fizyczne są obowiązane:
a) złożyć organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzu INRL w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu następujących zmian:  jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie  innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów ich powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu,
b) Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala się w drodze decyzji, od której służy prawo odwołania  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Odwołanie składa się w Biurze Podawczym Urzędu,
c) Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym lub zaistniały zmiany, o których mowa wyżej, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.
d) Terminy płatności:
podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,  na rachunek Budżetu Miasta Wisły: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 02 1050 1403 1000 0022 9912 9011 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Wiśle pokój nr 117. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Formularze informacji INRL dostępne są w referacie finansowym pokój 113 i 114  Urzędu Miejskiego Wisły. Formularze informacji INRL  można również pobrać w formie załącznika, który znajduje się


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie