Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 maja 2019 10:32 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wywóz nieczystości ciekłych z terenu gminy Wisła realizowany jest przez podmioty gospodarcze, posiadające zezwolenia Burmistrza Miasta zgodni z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j. z dnia 30.07.2018r. z późń.zm.) oraz uchwałą Rady Miasta Wisły nr XXXVII/472/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.

Wywóz nieczystości ciekłych wykonywany jest na podstawie indywidualnych umów właścicieli posesji z podmiotami świadczącymi ww. usługi.

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3. Określenie środków technicznych jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:

1. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. W oświadczeniu należy zawrzeć klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł.

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia burmistrz może:

1. Wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem;
2. Dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać burmistrzowi wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.


Do pobrania w załączniku wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie