Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 kwietnia 2015 14:07 | wersja 4 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zaplanowanie i wykonanie działań informacyjno-promocyjnych projektu pn. „Wiślański eInclusion – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła”

logotyp.JPG


Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych wprowadzonego w życie zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisły.

Przedmiot zamówienia
ZAPLANOWANIA I WYKONANIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROJEKTU PN. „WIŚLAŃSKI EINCLUSION – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE WISŁA” REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, OŚ PRIORYTETOWA 8. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI, DZIAŁANIE 8.3. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU – EINCLUSION (RGŚ.042.11.2.2014.PJ)

Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis dostępny do czasu składania ofert pod adresem internetowym www.um.wisla.pl/ZAPYTANIA/poig_promocja/

Termin realizacji zamówienia
zgodnie z ofertą, ale nie później niż do 28 lutego 2014 roku

Termin składania ofert
do dnia 07 lutego 2014 roku (data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Kontakt z Zamawiającym
Szczegółowych informacji udzielają: Paulina Jarosz (tel. 33/857-88-50), Magdalena Majroczyk (tel. 660416242)
Pliki do pobrania

  • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej   wyniki.pdf 676 kB

    Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie