Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 grudnia 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wprowadzenie i ustalenie wysokości opłaty administracyjnej.


 

 

     
UCHWAŁA NR XV/102/2003
Rady Miasta Wisły
z  dnia 27 listopada 2003 r.

w  sprawie:   wprowadzenia i stalenia wysokości opłaty administracyjnej na rok  2004.

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art.18 i  art. 19 pkt 1d ustawy z  dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz.U. Nr 9, poz. 84 z 2002r., z późn. zm.) oraz  art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718)

- Rada  Miasta  Wisły-
 u c h w a l a
co następuje:

§  1

Wprowadzić opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez burmistrza, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.

§  2

Ustalić stawki opłaty administracyjnej na rok 2004 w sposób następujący:

1. za sporządzenie wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 100,- zł.
2. za poświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego 50,-zł.


                                                       
§  3

Obowiązek uiszczania opłaty administracyjnej powstaje z chwilą dokonania czynności w kasie Urzędu Miasta w Wiśle.


§  4

Traci moc uchwała Rady Miasta Wisły nr III/15/2002 z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na rok 2003.

§  5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli.


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie