Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 grudnia 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 8 załączników 8

Ustalenie wzorów formularzy informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych...


 

UCHWAŁA NR XV/108/2003
Rady Miasta Wisły
z  dnia 27 listopada 2003 r. 


w sprawie: wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach od osób fizycznych i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142, poz. 1591 z  2001r. z późn. zm.),  art.6, ust. 6, ust. 9, pkt 1 i ust. 13  ustawy z dnia   12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 9, poz. 84 z  2002 r. z późniejszymi zmianami),  art. 6a ust 5, ust. 8, pkt 1 i ust. 11  ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. Nr 94, poz. 431 z 1993r., z późn. zm.) oraz art.6 ust. 2, ust. 5, pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

Rada  Miasta  Wisły

uchwala

co  następuje:

                                                                      § 1
1.  Ustalić wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach od osób fizycznych – jak w załączniku nr 1.
2.  Ustalić wzory deklaracji:
1 ) na  podatek od nieruchomości,
2 ) na podatek leśny,
3 ) na podatek rolny
od osób prawnych oraz  jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - jak w  załącznikach nr 2, 3 i 4.

§ 2

Traci moc uchwała nr II/13/2002 Rady Miasta Wisły z dnia 21 listopada 2002r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji  o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach od osób fizycznych i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli.  
                                                                       

   

                                                             Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
                                                                           Maciej  Oczkowski

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie