Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 grudnia 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ustalenie wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2004 .


 

UCHWAŁA NR XV/106/2003
Rady Miasta Wisły
z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2004 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz.U. Nr 9, poz. 84 z 2002r., z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718)

- Rada Miasta Wisły

u c h w a l a

co następuje :

§ 1

Ustalić stawki podatku od posiadania psów na rok 2004 w sposób następujący:

od każdego psa 50,- zł.

§ 2

Podatek płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego, w terminie do dnia 31 marca.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miasta Wisły nr III/18/2002 z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2003.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli.


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie