Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 grudnia 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.


 

UCHWAŁA NR XV /101/2003
Rady Miasta Wisły
z dnia 27 listopada 2003r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów na rok 2004 oraz zwolnień w podatku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm.), art.5 ust.1, ust. 3, ust. 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz.U. Nr 9, poz. 84 z 2002r., z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718)

- Rada Miasta Wisły -
u c h w a l a
co następuje:

§ 1

Ustalić stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów wymienionych w art.5 ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od budynków, budowli i gruntów na rok 2004 w sposób następujący:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m kw. powierzchni użytkowej rocznie zł. 0,52
2. Od garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych od 1 m kw. powierzchni użytkowej rocznie zł. 0,52
3. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m kw. powierzchni użytkowej rocznie zł. 16,80
4 Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m kw. powierzchni użytkowej rocznie zł. 3,49
5. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m kw. powierzchni użytkowej rocznie zł. 8,11
6. Od części budynków mieszkalnych przeznaczonych okresowo na pokoje gościnne od 1 m kw. powierzchni użytkowej rocznie zł. 13,00
7. Od budynków gospodarczych lub ich części, trwale związanych z gruntem od 1 m kw. powierzchni użytkowej rocznie zł. 4,86
8 . Od garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem od 1 m kw. powierzchni użytkowej rocznie zł. 4,86
9. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m kw. powierzchni użytkowej rocznie zł. 4,86
10. Od budowli 2% wartości rocznie
11. Od gruntów:
 a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m kw. powierzchni rocznie, zł. 0,60
 b) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni rocznie, zł. 3,41
 c) od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m kw. powierzchni rocznie, zł. 0,20

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
- budynki i grunty zajęte na działalność ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem części związanych z działalnością gospodarczą, budynki i grunty będące w dyspozycji instytucji kultury, budynki lub ich części i grunty administrowane przez gminną jednostkę organizacyjną
- gospodarstwo pomocnicze, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- budynki, budowle i grunty stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne,
- budowle stanowiące mienie komunalne, wykorzystywane do odprowadzania i oczyszczania ścieków.
- budynki lub ich części i grunty w połowie przedmiotu opodatkowania, stanowiące mienie komunalne oddane w posiadanie zależne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miasta Wisły nr III/14/2002 z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów na rok 2003 oraz zwolnień w podatku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli.


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie