Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 grudnia 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ustalenie wysokości stawek opłaty miejscowej na rok 2004.


 

Uchwała Rady Miasta Wisły
nr XV/103/200
z dnia 23 listopada 2003 r.

 

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art.17 i art. 19 pkt 1 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst - Dz.U. Nr 9, poz. 84 z 2002r., z późn. zm.), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718) oraz rozporządzenia Wojewody Bielskiego z dnia 23 lipca 1991r. nr 7/91 w sprawie ustalenia miejscowości odpowiadających kryteriom, w których pobiera się opłatę miejscową

- Rada Miasta Wisły-
  u c h w a l a
 
co następuje:

§ 1

Ustalić dzienne stawki opłaty miejscowej na rok 2004 w sposób następujący:

1. W miesiącach: styczeń, luty, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i grudzień:
1) od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych, za każdy dzień pobytu zł. 1,50.
2) od dzieci i uczącej się młodzieży oraz rencistów i emerytów zł. 0,80.

2. W miesiącach: marzec, kwiecień, październik i listopad:
1) od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych, za każdy dzień pobytu zł. 1,50.
2) od dzieci i uczącej się młodzieży oraz rencistów i emerytów zł. 0,40.

§ 2

Inkasentów opłaty miejscowej oraz wysokość prowizji ustala się w odrębnej uchwale.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Miasta Wisły nr III/16/2002 z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na rok 2003, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli.


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie