Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 grudnia 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej na rok 2004.


 

UCHWAŁA NR XV/105/2003
Rady Miasta Wisły
z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na rok 2004, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. nr142, poz. 1591 .z 2001r.z późn. zm.), art.15 i art.19, pkt 1a i pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz.U. Nr 9, poz. 84 z 2002r., z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718)

- Rada Miasta Wisły-

uchwala

co następuje:

§ 1

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, w każdym dniu, w którym dokonują sprzedaży na targowisku.

§ 2

Ustalić dzienne stawki opłaty targowej na rok 2004 w następujący sposób:

przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki,wiadra itp. przez indywidualnych producentów, sprzedających wytwory swojej produkcji np:masło, sery, śmietana, warzywa i owoce 2,- zł.

przy dokonywaniu sprzedaży ze stanowiska:
- artykułów spożywczych, ogrodniczych 20,- zł.
- sprzętu audio - video 25,- zł.
- innych artykułów, sprzętów i towarów 32,- zł.

przy sprzedaży z samochodu:
- osobowego 22,- zł.
- dostawczego ( żuk, nysa, bus ) do 1,5 t. 26- zł.
- ciężarowego pow. 1,5 t. z którego sprzedawane są płody rolne 32,- zł.
- ciężarowego pow. 1,5 t. z którego sprzedawane są inne towary 55,- zł.

§ 2a

Dzienne stawki opłaty targowej na rok 2004 ustalone w § 2 obniża się o 50% w następujące dni tygodnia:
poniedziałek,
wtorek,
czwartek,
piątek.

§ 3

Inkasentem opłaty targowej będzie na podstawie umowy Klub Sportowy "Wisła Ustronianka" Ustala się dla inkasenta wynagrodzenie w wysokości 70% od zainkasowanej kwoty.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Miasta Wisły nr III/17/2002 z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na rok 2003, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli.


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie