Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 lipca 2003 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2002


 

 UCHWAŁA NR X / 60 / 2003

Rady Miasta Wisły
z dnia 6 czerwca 2003 r.


 

w sprawie:


zmiany uchwały Rady Miasta Nr IV / 27 /2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2002.Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 130 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, z 2003 poz. 1014)

Rada Miasta Wisły

u c h w a l a

co następuje:


§ 1


Zmienić treść § 2 uchwały Rady Miasta Wisły Nr IV / 27 /2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2002 i określić ostateczny termin dokonania wydatku na wykonanie projektu kanalizacji ul. Cieślarów ujętego w wykazie określonym w § 1 cytowanej uchwały pod poz. 4 na dzień 30 czerwca 2003 r.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
             Przewodniczący Rady Miasta Wisły

      Józef DrobiszBiuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie