Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 grudnia 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Ustalenie podatku od środków transportowych na 2004 r. oraz zwolnień w podatku


 

UCHWAŁA NR XV/107/2003
Rady Miasta Wisły
z  dnia 27 listopada 2003 r.


w sprawie: ustalenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 oraz zwolnień w podatku.              


Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 10 ust  1 i 2  Ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 z 1991 r. z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących 2004 r. (Dziennik Urzędowy M.F. Nr 15  poz. 83) oraz  Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51  poz. 804).


Rada Miasta Wisły

uchwala


co następuje:

                                                                         § 1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2004:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton
 

Rodzaj samochodu

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

 

Od 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5, do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

 

Stawka podatku w zł

otych
  • samochody spełniające normę EURO 2

wyprodukowane po roku 1995

534

801

945

  • samochody spełniające normę EURO 2

i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

555

842

976

  • samochody nie spełniające normy EURO 2

i wyprodukowane po roku 1995

575

883

1027

  • samochody nie spełniające normy EURO 2

i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

616

924

1130

 

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

(2 osie)

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszania osi

 

Stawka podatku w złotych

12

15

15

1.438

1.643

1.643

2.033

(3 osie)

  Stawka podatku w złotych

12

19

23

19

23

1.910

2.013

2.054

2.044

2.126

2.259

(4 osie i więcej)

 

Stawka podatku w złotych

12

27

29

27

29

2.054

2.105

2.157

2.157

2.259

2.452,80
2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rodzaj ciągnika

Ciągniki wyprodukowane

 

W 1995r. i wcześniej

Po 1995 roku

-ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do

7 ton

-ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7
ton i poniżej 12 ton

616

822

514

616

 

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszania osi

 

Stawka podatku w złotych

12

25

31

25

31

1.027

1.232

1.541

1.232

1.541

1.937,76

3 osie

 

Stawka podatku w złotych

12

40

40

1.489

2.054

1.746

2.548,65

 

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalną masę całkowitą  od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez podatnika  podatku rolnego
- przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej  -  1.109 zł
- przyczepy  lub  naczepy  wyprodukowane  po  roku  1995   -   924 zł
       
4. Przyczepy, lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalną masę całkowitą  równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

 

Stawka podatku w złotych

12

25

25

821

1.027

1.027

1.335

2 osie

 

Stawka podatku w złotych

12

28

33

38

28

33

38

924

1.027

1.130

1.232

1.130

1.232

1.438

1.699,87

3 osie

 

Stawka podatku w złotych

12

38

38

1.130

1.335

1.438

1.746

 

5. Autobusy

 

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

 

Stawka podatku w złotych

- wyprodukowanych w roku 1995 i

wcześniej

- wyprodukowanych po roku 1995

1.171

1.130

1.695

1.602

 

                                                                        § 2
Stosowanie stawek dla samochodów ciężarowych o których mowa w § 1 pkt 1a spełniające  normę EURO2, może nastąpić wyłącznie pod  warunkiem przedstawienia organowi podatkowemu zaświadczenia  wydanego przez stację diagnostyczną potwierdzającego powyższy fakt.

                                                                        § 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  Wisły.

                                                                        § 4
Traci moc uchwała Rady Miasta Wisły nr  III/19/2002 z dnia 28 listopada  2002r. w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003.

                                                                        § 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli.

 

                                                            Wiceprzewodniczący Rady Miasta
                                                                        Maciej Oczkowski    
 


 


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie