Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 lipca 2003 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

upoważnienie Burmistrza Miasta Wisły do zaciągania zobowiązań


 

 UCHWAŁA NR X /62 /2003

Rady Miasta Wisły
z dnia 6 czerwca 2003 r.


w sprawie:

upoważnienia Burmistrza Miasta Wisły do zaciągania zobowiązań.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz.1591 z późn. zmianami)


Rada Miasta Wisły

uchwala

co następuje:


§ 1


Upoważnić Burmistrza Miasta Wisły do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego zakres określony w § 9 pkt 4 uchwały budżetowej na rok 2003 Rady Miasta Wisły nr IV /29 / 2002 z dnia 19 grudnia 2002 na rok 2004 w zakresie zobowiązań związanych z wymianą oświetlenia na Bulwarze Księżycowym do kwoty 170.000,00 zł.


§ 2


Upoważnić Burmistrza Miasta Wisły do podpisania umowy z wybranym wykonawcą na okres jak § 1 niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli.
Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Józef Drobisz
Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie