Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 grudnia 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Upoważnienie Burmistrza Miasta Wisły do zaciągania zobowiązań.


 

UCHWAŁA NR XV/111/2003
Rady Miasta Wisły
z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Wisły do zaciągania zobowiązań.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz.1591 z późn. zmianami)

Rada Miasta Wisły

uchwala

co następuje:

§ 1

Upoważnić Burmistrza Miasta Wisły do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego zakres określony w § 9 pkt 4 uchwały budżetowej na rok 2003 Rady Miasta Wisły nr IV /29 / 2002 z dnia 19 grudnia 2002 na rok 2004 w zakresie zobowiązań związanych z opracowaniem zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru usług turystyczno - hotelowych E9UT„z” - Hotel Gołębiewski do kwoty 11.000,00 zł oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru drogi publicznej Wisła-Czarne do kwoty 13.401,00 zł.

§ 2

Upoważnić Burmistrza Miasta Wisły do podpisania umów z wybranymi wykonawcami na okres jak § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń w Zarządach Osiedli.


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie