Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 stycznia 2018 08:27 | wersja 3 | Ten dokument ma 18 załączników 18

Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w roku 2017

Wykaz stawek i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2017

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU 2017


1) podatek od nieruchomości [opis]
Uchwała Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku

2) podatek rolny [opis]
a) art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1381)
b) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017

3) podatek leśny [opis]
a) art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r.o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 465)
b) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

4) podatek od środków transportowych [opis]
Uchwała Nr XXXI/467/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

5) opłata targowa [opis]
a) §1 Uchwały Nr XI/131/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłat lokalnych w Gminie Wisła
b) Uchwała Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie

6) opłata miejscowa [opis]
a) §2 Uchwały Nr XI/131/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłat lokalnych w Gminie Wisła
b) Uchwała Nr XI/146/2011Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

7) opłata reklamowa [opis] - nie wprowadzono
§3 Uchwały Nr XI/131/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłat lokalnych w Gminie Wisła

8) opłata od posiadania psów [opis] - nie wprowadzono
§4 Uchwały Nr XI/131/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłat lokalnych w Gminie Wisła

9) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi [opis]
Uchwała Nr XXIII/293/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

10) opłata za korzystanie z cmentarza komunalnego i domu przedpogrzebowego [opis]
Uchwała Nr XIV/195/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 28 stycznia 2016 roku
w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego i Domu Przedpogrzebowego w Wiśle

11) opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Uchwała Nr XXIII/166/04 Rady Miasta Wisła z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Wiśle

12) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Uchwała Nr XXXIX/617/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła

13) opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Uchwała Nr VI/76/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wisły

14) opłata z tytułu dzierżawy terenu udostępnionego na prowadzenie działalności gospodarczej
Uchwała Nr XX/269/2008 Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia minimalnej wysokości stawki opłaty z tytułu dzierżawy terenu stanowiącego własność Gminy Wisła, który gmina może wydzierżawić na prowadzenie działalności gospodarczej

15) opłata z tytułu najmu lokali mieszkalnych
a) Uchwała Nr XXVII/404/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wisła na lata 2013-2017
b) Zarządzenie Nr Or.0050.144.2016 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w gminnym zasobie mieszkaniowym

16) opłata za reklamę umieszczoną na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wisła
Zarządzenie Nr Or.0052-124/2007 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia opłat za reklamę umieszczoną na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wisła

17) opłata prolongacyjna
Uchwała Nr XVII/242/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

18) opłata adiacencka
a) Uchwała Nr XXVII/345/2008 Rady Miasta Wisła z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów, kanalizacji i dróg
b) Uchwała Nr XXXI/387/2009 Rady Miasta Wisła z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

19) renta planistyczna
Wysokość opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (pot. renta planistyczna), każdorazowo ustalana jest w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla konkretnego obszaru Gminy Wisła.
Treść podjętych uchwał, w tym wskazanie wysokości stawki renty planistycznej, dostępna jest w serwisie www.prawomiejscowe.pl, które formalnie stanowi część biuletynu informacji publicznej.

20) opłata za usunięcie drzewa
Uchwała Nr XXVII/345/2008 Rady Miasta Wisła z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa

Pliki do pobrania

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. - opublikowany w Monitorze Polskim dnia 24 października 2016 r. pod pozycją 996 2017_podatek_lesny.pdf 243 kB

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. - opublikowany w Monitorze Polskim dnia 24 października 2016 r. pod pozycją 996

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 - opublikowany w Monitorze Polskim dnia 19 października 2015 r. pod pozycją 993 2017_podatek_rolny.pdf 673 kB

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 - opublikowany w Monitorze Polskim dnia 19 października 2015 r. pod pozycją 993

 • Uchwała Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku - tekst ujednolicony 2017_podatek_od_nieruchomosci.pdf 149 kB

  Uchwała Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku - tekst ujednolicony

 • Uchwała Nr XXXI/467/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - tekst ujednolicony 2017_podatek_transportowy.pdf 143 kB

  Uchwała Nr XXXI/467/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - tekst ujednolicony

 • Uchwała nr XI/131/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłat lokalnych w Gminie Wisła - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 7 stycznia 2016 roku pod pozycją 83 2017_oplaty_lokalne.pdf 253 kB

  Uchwała nr XI/131/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłat lokalnych w Gminie Wisła - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 7 stycznia 2016 roku pod pozycją 83

 • Uchwała Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie - tekst ujednolicony 2017_oplata_targowa.pdf 2 MB

  Uchwała Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie - tekst ujednolicony

 • Uchwała nr XXIII/293/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 2 listopada 2016 r. pod pozycją 5453 2017_oplata_za_gospodarowanie_odpadami.pdf 204 kB

  Uchwała nr XXIII/293/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 2 listopada 2016 r. pod pozycją 5453

 • Uchwała Nr XIV/195/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego i Domu Przedpogrzebowego w Wiśle 2017_cmentarz.pdf 100 kB

  Uchwała Nr XIV/195/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego i Domu Przedpogrzebowego w Wiśle

 • Uchwała Nr XXIII/166/04 Rady Miasta Wisła z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Wiśle - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 7 stycznia 2016 roku pod pozycją 87 2017_zajecie_pasa_drogowego.pdf 261 kB

  Uchwała Nr XXIII/166/04 Rady Miasta Wisła z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Wiśle - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 7 stycznia 2016 roku pod pozycją 87

 • 2017_oplata_przedszkola.pdf 134 kB

 • Uchwała Nr VI/76/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wisły - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 8 czerwca 2011 r. pod pozycją 2342 2017_oplata_wpis_rejestr_zlobkow.pdf 159 kB

  Uchwała Nr VI/76/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wisły - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 8 czerwca 2011 r. pod pozycją 2342

 • Uchwała Nr XX/269/2008 Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2008 r. ​w sprawie ustalenia minimalnej wysokości stawki opłaty z tytułu dzierżawy terenu stanowiącego własność Gminy Wisła, który gmina może wydzierżawić na prowadzenie działalności gospodarczej - tekst jednolity opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła w dniu 29 stycznia 2015 r. 2017_czynsz_dzierzawny.pdf 1 MB

  Uchwała Nr XX/269/2008 Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2008 r. ​w sprawie ustalenia minimalnej wysokości stawki opłaty z tytułu dzierżawy terenu stanowiącego własność Gminy Wisła, który gmina może wydzierżawić na prowadzenie działalności gospodarczej - tekst jednolity opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła w dniu 29 stycznia 2015 r.

 • Uchwała nr XXVII/404/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wisła na lata 2013-2017 2017_czynsz_mieszkania.pdf 1 MB

  Uchwała nr XXVII/404/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wisła na lata 2013-2017

 • Zarządzenie Nr Or.0052-124/2007 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia opłat za reklamę umieszczoną na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wisła 2017_oplata_za_reklame.pdf 2 MB

  Zarządzenie Nr Or.0052-124/2007 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia opłat za reklamę umieszczoną na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wisła

 • Uchwała Nr XVII/242/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej - tekst ujednolicony 2017_oplata_prolongacyjna.pdf 107 kB

  Uchwała Nr XVII/242/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej - tekst ujednolicony

 • Uchwała Nr XXXI/387/2009 Rady Miasta Wisła z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 10 czerwca 2009 r. pod pozycją 2231 w nr 100 2017_oplata_adiacencka_plan.pdf 125 kB

  Uchwała Nr XXXI/387/2009 Rady Miasta Wisła z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 10 czerwca 2009 r. pod pozycją 2231 w nr 100

 • Uchwała Nr XXXI/387/2009 Rady Miasta Wisła z dnia z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów, kanalizacji i dróg - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 10 lutego 2009 r. pod pozycją 590 w nr 22 2017_oplata_adiacencka_infrastruktura.pdf 130 kB

  Uchwała Nr XXXI/387/2009 Rady Miasta Wisła z dnia z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów, kanalizacji i dróg - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 10 lutego 2009 r. pod pozycją 590 w nr 22

 • Uchwała Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej - tekst ujednolicony 2017_oplata_miejscowa.pdf 121 kB

  Uchwała Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej - tekst ujednolicony

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie