Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2016 11:59 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Stawki czynszu za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych

Zarządzenie Nr Or.0050.144.2016

Burmistrza Miasta Wisła

z dnia 25 października 2016 roku

W sprawie: ustalenia stawki czynszu w gminnym zasobie mieszkaniowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. poz. 446 z 2016 roku z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXVII/404/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wisła na lata 2013 - 2017

zarządzam

co następuje:

§ 1

Ustalić wysokość stawki podstawowej czynszu za 1m2 powierzchni dla lokali mieszkalnych w wysokości 5,38zł, z zastrzeżeniem § 2 oraz § 3.

§ 2

Ustalić wysokość stawki podstawowej czynszu za 1 m2 powierzchni dla lokali mieszkalnych w budynkach nowo wybudowanych lub po kapitalnym remoncie w wysokości 7,26zł.

§ 3

Ustalić wysokość stawki czynszu za 1m2 powierzchni dla lokali socjalnych w wysokości 1,51zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Traci moc zarządzenie Nr Or.0050.165.2015 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 20 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu w gminnym zasobie mieszkaniowym.Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie