Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 lutego 2009 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Program Lokalnych Inicjatyw


 

Rada Miasta Wisły przyjęła „Program Lokalnych Inicjatyw”, którego jednym z celów jest uporządkowanie spraw współpracy z mieszkańcami i przedsiębiorcami (głównie deweloperami) w zakresie prowadzenia wspólnych inwestycji bądź współfinansowania inwestycji miejskich. Podobne rozwiązania funkcjonują już od dawna m.in. w Cieszynie i Tychach.

Lokalne Inicjatywy mogą być realizowane w następujących dziedzinach i zakresie:

1.     budowa, przebudowa, remont obiektów, urządzeń i sieci wodociągowych, zasilanych z ujęć wody przedsiębiorstwa „Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.” z siedzibą w Ustroniu,

2.     budowa, przebudowa, remont obiektów, urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej,

3.     budowa, przebudowa, remont obiektów, urządzeń i sieci kanalizacji deszczowej, urządzeń i rowów melioracyjnych, obiektów małej retencji,

4.     budowa, przebudowa, remont dróg,  placów i parkingów ogólnodostępnych,

5.     budowa, przebudowa, remont oświetlenia ulic w ciągu dróg publicznych,

6.     budowa i zagospodarowanie obiektów i urządzeń kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (np. place zabaw, boiska sportowe).

Udział Inicjatora w realizacji Lokalnych Inicjatyw może polegać na: przekazaniu Miastu środków finansowych, nieruchomości, materiałów, środków trwałych powstałych w wyniku zrealizowania na koszt Inicjatora fragmentu przedsięwzięcia, oraz nieodpłatnym zaangażowaniu sprzętu i nieodpłatnym wykonaniu robót (pracy).

Chcąc wspólnie z Miastem realizować dane zadanie należy złożyć w Urzędzie Miejskim wniosek w terminie do 30 kwietnia roku poprzedzającego inwestycję. Po sporządzonej przez Burmistrza ocenie formalnej i merytorycznej wnioski są przekazywane właściwym komisjom Rady Miasta, które w formie opinii stwierdzają, czy przedsięwzięcie jest celowe. Pozytywnie oceniony i zaopiniowany wniosek jest rozpatrywany na etapie sporządzania projektu budżetu Miasta na rok realizacji przedsięwzięcia. W przypadku, gdy planowane dochody Miasta nie pozwalają na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji wniosku, przed odstąpieniem od realizacji wniosku Burmistrz Miasta może zaproponować Inicjatorowi:

1)     Podział realizacji przedsięwzięcia na etapy,

2)     Zwiększenie udziału Inicjatora we współfinansowania przedsięwzięcia,

3)     Przesunięcie realizacji przedsięwzięcia na lata kolejne.

W przypadku braku zgody Inicjatora na propozycje, wniosek nie podlega realizacji i zostaje zwrócony Inicjatorowi.

Równolegle Rada Miasta Wisły podjęła uchwałę ustalającą zasadę, że realizacja przedsięwzięć polegających na budowie sieci wodociągowej będzie prowadzona wyłącznie w trybie Programu Lokalnych Inicjatyw, chyba że budowa sieci wodociągowej została dofinansowana ze środków zewnętrznych (np. unijnych).


Więcej informacji:  referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska, tel. 33/ 857-88-50

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie