Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 stycznia 2015 09:17 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Podatek od nieruchomości

1) Informacja dotycząca nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie muzealnictwa

2) Informacja dotycząca nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pokoi gościnnych

Informacja dotycząca nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie muzealnictwa

obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku


Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana Uchwały Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2014r., poz. 6760), w zakresie której przewidziano preferencje podatkowe dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie muzealnictwa.

Celem skorzystania z preferencji podatkowej należy złożyć aktualne oświadczenie podatkowe (deklarację podatkową, informację o nieruchomościach) oraz dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o pomoc de minimis z zachowaniem uchwalonych terminów.


Informacja dotycząca nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pokoi gościnnych

obowiązuje od dnia 31 lipca 2012 roku

1.Wynajem pokoi jako działalność gospodarcza.

Podatek od nieruchomości został uregulowany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.; dalej „u.p.o.l”). Definiując pojęcie „działalności gospodarczej” ustawa ta bezpośrednio odsyła do przepisów ustawy Prawo działalności gospodarczej (która utraciła moc na rzecz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Zatem dla potrzeb podatku od nieruchomości na mocy art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.) „Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.

Tym samym wynajem pokoi gościnnych (apartamentów, itp.) w celach turystycznych czy wypoczynkowych jest działalnością gospodarczą o ile jest prowadzona w sposób zoorganizowany, ciągły i zarobkowy. Nieruchomości związane z tą działalnością winny być stosownie opodatkowane podatkiem od nieruchomości niezależnie w jakiej formie i przez kogo prowadzona jest działalność gospodarcza.

Podatnikiem podatku od nieruchomości zawsze jest właściciel nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielu nawet jeżeli nieruchomość zostanie oddana w najem, dzierżawę, itp.

Jedyny wyjątek dotyczy sytuacji, gdy nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego – wtedy podatnikiem jest użytkownik wieczysty gruntów bądź posiadacz na podstawie stosownej umowy.

2.Przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

1)grunty,

2)budynki,

3)budowle (altany, grille, utwardzenia parkingów i dróg, ogrodzenia, itp.) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawą opodatkowania jest:

1 )dla gruntów – powierzchnia,

2) dla budynków – powierzchnia użytkowa,

3) dla budowli – ich wartość.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt. 5 u.p.o.l. powierzchnia użytkowa budynku lub jego części to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Ponadto na mocy art. 1a ust. 1 pkt. 3 u.p.o.l. grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami (wyjątek omówiony w pkt. 4).

Stawki podatku od nieruchomości określane są przez Radę Miasta i publikowane m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wisla.pl).

Wszelkie nieruchomości będące w posiadaniu przedsiębiorcy, bądź podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, co do zasady podlegają opodatkowaniu stawkami podatku odpowiednimi dla działalności gospodarczej.

3.Terminy.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Stosownie do art. 6 ust. 6 u.p.o.l osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu „informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych ...” w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość podatku. Informację taką można złożyć również w formie elektronicznej poprzez system ePUAP.

Zwrócić uwagę należy na okoliczność, że wykonywanie działalności gospodarczej obejmuje nie tylko faktyczne wykonanie czynności należących do zakresu tej działalności, lecz także czynności zmierzające do zaistnienia takich czynności gospodarczych (czynności przygotowawcze). Prowadzenie działalności gospodarczej występuje zarówno w okresach wykonywania innych czynności związanych z działalnością – takich jak poszukiwanie nowych klientów, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, załatwianie spraw urzędowych. Wszystkie te czynności pozostają w ścisłym związku z działalnością usługową, bowiem zmierzają do stworzenia właściwych warunków do jej wykonywania.

Reasumując, rozpoczęcie (zakończenie) prowadzenia działalności gospodarczej wywołuje skutki w podatku od nieruchomości od pierwszego dnia następnego miesiąca. Za prowadzenie działalności gospodarczej należy rozumieć również wszelkie czynności przygotowawcze jak np. poszukiwanie klientów. Wraz z każdą zmianą mającą wpływ na wysokość podatku od nieruchomości (np. rozpoczęcie, zakończenie czy zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej) należy złożyć stosowne oświadczenie podatkowe.

4.Wynajem pokoi w budynku mieszkalnym.

Wszelkie nieruchomości będące w posiadaniu przedsiębiorcy, bądź podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, podlegają opodatkowaniu stawkami podatku odpowiednimi dla działalności gospodarczej. Dzieje się tak nawet jeżeli nieruchomość jest związana z działalnością gospodarczą wyłącznie pośrednio i w danym czasie nie jest faktycznie wykorzystywana do jej prowadzenia. Wyjątek od tej zasady stanowią budynki mieszkalne oraz grunty związane z tymi budynkami.

Budynek mieszkalny (bądź jego część) podlega opodatkowaniu wg. stawek jak dla działalności gospodarczej w sytuacji gdy został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b u.p.o.l). W praktyce oznacza to, że budynek mieszkalny jest opodatkowany największymi stawkami podatku wyłącznie w okresach gdy jest faktycznie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Przy czym należy pamiętać poczynione już uwagi, że prowadzeniem działalności gospodarczej są również wszelkie czynności przygotowawcze.

Z opisanego wyjątku dotyczącego budynków mieszkalnych wynika, że w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej możliwe jest, że nie będą one podlegać opodatkowaniu najwyższymi stawkami. Wymagane jest jednak w takiej sytuacji złożenie przez podatnika korekty informacji podatkowej oraz udokumentowanie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl)

5.Inne opłaty i obowiązki.

1)Na terenie Miasta Wisły od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych pobierana jest opłata miejscowa.
Dzienne stawki opłaty miejscowej zostały określone w uchwale nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. i wynoszą od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdy dzień pobytu 2,00 zł, od dzieci i uczącej się młodzieży oraz rencistów i emerytów przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdy dzień pobytu w miesiącach:

- marcu, kwietniu, październiku i listopadzie 0,50 zł,

- styczniu, lutym, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu i grudniu 1,00 zł.

2)Każdy obiekt świadczący usługi hotelarskie (nie będący obiektem hotelarskim) podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła. Informacja w tej sprawie jest zamieszczona na stronie internetowej miasta www.wisla.pl w zakładce Turystyka –> Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie