Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 października 2014 | wersja 3 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Pełnomocnictwo do głosowania


  Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
 
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na radnego oraz na wójta.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów,
 
Termin składania wniosków.

• do dnia 07 listopada 2014 r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Do wniosku dołącza się:

 
•    pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej informacji;
•    kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa, (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat);
•    kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli *(załącza się wyłącznie w przypadku gdy taki stosunek istnieje).

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, a jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie Miasta Wisła.


Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa się wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone do Burmistrza Miasta Wisła najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, lub w dniu głosowania doręczenie oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa właściwej komisji obwodowej.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

•    śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;
•    wykreślenia pełnomocnika z rejestru wyborców Miasta Wisła
•    wcześniejszego, osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wraz z załącznikami składa się w: Urzędzie Miejskim w Wiśle, Plac Hoffa 3, I piętro, pok. 105  tel. 33 857 88 47

Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia
W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki, Burmistrz  lub upoważniony pracownik tut. Urzędu niezwłocznie uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa.

  

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie