Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 lipca 2011 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego


 Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych wprowadzonego w życie zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisły.

Przedmiot zamówienia
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO  (RGŚ.2222-6/08)

Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami dotyczącymi:
1. modernizacji i remontów dróg,
2. budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle – etap II.

Zakres obowiązków obejmuje:
1.reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z zgłoszeniem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2.sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3.sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4.potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
5.kontrolowanie rozliczeń budowy,
6.wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
7.żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub zgłoszeniem,poza tym zakres usług obejmuje:
8.weryfikację merytoryczną kosztorysów ofertowych złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
9.uczestniczenie w przekazaniu placu budowy i sporządzenie protokołu przekazania placu budowy,
10.wizytowanie placu budowy co najmniej dwa razy w tygodniu,
11.rozliczenie końcowe nadzorowanych robót i inwestycji,
12.przygotowanie niezbędnych dokumentów do odbioru końcowego,
13.uczestniczenie w odbiorze końcowym i ostatecznym,
14.w uzasadnionych przypadkach – przygotowanie do akceptacji Zleceniodawcy protokołu konieczności na wykonanie robót dodatkowych bądź zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów na te roboty,
15.informowanie Zleceniodawcy o stwierdzonych wadach w okresie rękojmi, a także w okresie gwarancji, poświadczanie ich usunięcia.

Termin realizacji zamówienia
zgodnie z umowami na roboty budowlane

Termin składania ofert
do dnia 19 marca 2008 roku

Kontakt z Zamawiającym
Szczegółowych informacji udzielają: Damian Cieślar (tel. 33/857-88-50)
  

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie