Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 maja 2017 08:35 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Opłata targowa

1) Handel w centrum miasta

2) Zwolnienie podatników podatku od nieruchomości z wnoszenia opłaty targowej

3) Niepodleganie podatkowi od towarów i usług.

Informacja w sprawie zasad handlu w centrum miasta

Szczegółowa informacja wraz z dokumentami oraz formularzami zgłoszeń opublikowana jest na stronie internetowej miasta w zakładce "Praca/Handel w Centrum" [odnośnik: www.wisla.pl/mieszkaniec/handel-w-centrum].


Informacja w sprawie zwolnienia podatników podatku od nieruchomości z wnoszenia opłaty targowej

Art. 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) stanowi: „Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.”

W sytuacji, gdy podmiot dokonujący sprzedaży i podatnik podatku od nieruchomości nie jest tożsamy, opłatę targową pobiera się niezależnie od podatku od nieruchomości. Zasadę te potwierdzają uzasadnienia wyroków sądów administracyjnych, m.in. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2010 r. (sygn. II FSK 1116/2009 oraz II FSK 1347/2009, publikacja http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
Reguła ta nie ma zastosowania jedynie w sytuacji, gdy sprzedaż dokonywana jest w budynkach lub w ich częściach – stosownie do dyspozycji art. 15 ust. 2 tejże ustawy.


Informacja w sprawie niepodlegania opaty targowej podatkowi od towarów i usług

Informacja aktualna wg stanu na dzień 27 maja 2016 roku.

Czynność poboru opłaty targowej ma charakter publicznoprawny (co do której stosuje się Ordynację Podatkową), a nie cywilnoprawny. Tym samym Gmina Wisła nie ma możliwości wystawienia na tę okoliczność faktury lub rachunku. W szczególności, pobierana opłata targowa, stanowiąca należność gminy, nie jest objęta przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej czy wystawiania faktury. Stanowisko takie zostało potwierdzone m. in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego nr IPTPP2/443-506/11-2/IR z dnia 23 listopada 2011 r.

Przyjęto, że fakt uiszczenia opłaty targowej będzie ewidencjonowany przez inkasenta na „niefiskalnej” kasie rejestrującej. Dla podatnika dowodem uiszczenia opłaty będzie zatem paragon "niefiskalny", czyli wydruk z tejże kasy (podobnie np. w przypadku zapłaty podatków otrzymuje się wyłącznie wydruk z kasy będący potwierdzeniem zapłaty).

Z wiedzy i praktyki Urzędu Miejskiego w Wiśle wiadomo, że wystawione paragony mogą być podstawą do zaliczenia poniesionej opłaty targowej do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W przedmiotowej kwestii należy w pierwszej kolejności wskazać, że zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych, podstawowym warunkiem zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest poniesienie go w celu osiągnięcia przychodów. Jednakże aby określony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów podatnik musi wykazać jego związek z prowadzoną działalnością oraz to, że jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na osiągnięte przychody. W art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że w przypadku braku obowiązku wystawienia faktury (rachunku) dowodem poniesienia kosztu może być „inny dokument”. Takim dokumentem jest paragon „niefiskalny”. Sposób jego ujęcia w księgach rachunkowych i podatkowych może zależeć od wybranej metody rozliczania się z urzędem skarbowym oraz podejściem samego urzędu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie