Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 czerwca 2017 14:36 | wersja 6 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Opłata miejscowa

1) Obowiązki ewidencyjne związane z poborem opłaty miejscowej
2) Legalność opłaty miejscowej

1) Obowiązki ewidencyjne związane z poborem opłaty miejscowej

Obowiązek ewidencjonowania został zawieszony na podstawie Uchwały Nr XIV/202/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej.


Obowiązki ewidencyjne związane z poborem opłaty miejscowej

Urząd Miejski przypomina o obowiązku prowadzenia przez kwaterodawców tzw. ewidencji osób przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, zawierającej co najmniej następujące dane osób tam przebywających:

1) numer identyfikacji podatkowej (PESEL lub NIP),

2) imię, nazwisko,

3) okres pobytu

4) podstawę skorzystania ze stawek obniżonych, jeżeli przysługują, w tym:

a) wykaz uczestników pobytu zorganizowanego dzieci i młodzieży szkolnej oraz dane identyfikujące opiekunów – podpisany przez kierownika placówki delegującej lub osobę przez niego upoważnioną,

b) numer legitymacji szkolnej z określeniem szkoły, która ją wydała,

c) numer legitymacji emeryta lub rencisty.

Ewidencja taka może być również prowadzona tak jak do tej pory, tj. na drukach „Książka meldunkowa” bądź w systemie elektronicznym umożliwiającym generowanie wydruków zawierających w/w informacje.

Obowiązek prowadzenia ewidencji został potwierdzony Uchwałą Nr XXV/375/2013 Rady Miasta Wisły z dnia 28 lutego 2013 r.w sprawie określenia zasad ustalania opłaty miejscowej, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod pozycją 2422 (dzienniki.slask.eu).

Uwaga: Nieprowadzenie bądź nierzetelne prowadzenie ewidencji zagrożone jest sankcjami wynikającymi z art. 60 i 61 ustawy Kodeks Karny Skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 186)!

2) Legalność opłaty miejscowej

Przedmiotem rozpraw Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach były dwie uchwały Rady Miasta Wisła dotyczące opłaty miejscowej pobieranej w Wiśle:

a) uchwała nr XX/259/2008 Rady Miasta Wisły z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2008 r. Nr 113, poz. 2314) - wyrok w sprawie I SA/Gl 370/15 [orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5986875EEA]

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność uchwały w całości. Miasto Wisła odstąpiło od zaskarżenia tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego, uznając jego formalną zasadność i przyjmując go do realizacji.

Niemniej w stanie prawnym wynikającym z wyroku sądowego istnieją podstawy prawne, aby Miasto Wisła mogło pobierać opłatę miejscową. Uchylenie uchwały Rady Miasta Wisła spowodowało, że obowiązuje w tym zakresie ust. 13 Rozporządzenia Nr 7/91 Wojewody Bielskiego z dnia 23 lipca 1991 roku w sprawie ustalenia miejscowości odpowiadających kryteriom, w których pobiera się opłatę miejscową na podstawie art.47 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1462).

Szczegółowe uzasadnienia zawarte są w powoływanych dokumentach, których treść zamieszczono w załączniku.

b) uchwała Nr XI/131/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłat lokalnych - wyrok w sprawie I SA/Gl 649/16 [orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B270DC705A]

W związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi fakultatywności opłat lokalnych od roku 2016 (stosownie do art. 9 pkt 11 lit a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, Dz.Urz. z 2015 r. poz.1045) została podjęta uchwała Nr XI/131/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłat lokalnych (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sla z 2016 r. poz. 83).

Na mocy tej uchwały możliwe jest kontynuowanie poboru opłaty miejscowej
począwszy od roku 2016.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaskarżyła podjętą przez Radę Miasta uchwałę, kierując ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skarżąca podważała obowiązywanie ust. 13 Rozporządzenia Nr 7/91 Wojewody Bielskiego z dnia 23 lipca 1991 roku w sprawie ustalenia miejscowości odpowiadających kryteriom, w których pobiera się opłatę miejscową na podstawie art.47 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1462).
Sąd jednak nie podzielił wątpliwości Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i oddalił skargę. W tym stanie prawnym Miasto Wisła ma prawo i obowiązek pobierania opłaty miejscowej.
Szczegółowe uzasadnienia zawarte są w powoływanych dokumentach, których treść zamieszczono w załączniku.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie