Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 lipca 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków


 

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków


System składa się z następujących komponentów:

 • sieć kanalizacji sanitarnej,

 • przepompownia ścieków w Wiśle Czarne,

 • miejska Oczyszczalnia Ścieków w Wiśle Jaworniku.

Na terenie miasta Wisły obowiązuje rozdzielczy system kanalizacji. Uwarunkowania naturalne, lokalizacja zabudowy i oczyszczalni ścieków stwarzają dogodne warunki do grawitacyjnego sprowadzania ścieków z przeważającej części miasta.
Z grawitacyjnych kolektorów sanitarnych w Wiśle Czarne ścieki kierowane są do przepompowni ścieków, poprzez kolektor magistralny przy Stacji Uzdatniania Wody odprowadzane są do Wisły Centrum a następnie do Oczyszczalni .
Do kolektora magistralnego biegnącego z Wisły Czarne dopływają ścieki z Wisły Malinki, Wisły Głębce oraz centralnych części miasta.
Ścieki z Wisły Jawornika kierowane są bezpośrednio na Oczyszczalnię.

Tabela 1. Dynamika zmian sieci kanalizacyjnej


XII 1999

XII 2002

zmiana

kolektory

8,3 km

8,3 km

0

kanały zbiorcze

29,3 km

34,3 km

+ 5,0 km

przyłącza

14,5 km

14,9 km

+ 0,4 km

SUMA

52,1 km

57,5 km

+5,4 km

Tak znaczna różnica w długości sieci zbiorczej a przyłączy wynika z ukształtowania terenu i usytuowania zabudowy.

   1. Kolektory

 • główny – wzdłuż rzeki Wisły, od Wisły Czarne (Wylęgarnia) do oczyszczalni ścieków; wykonany z rur kielichowych żeliwnych o śr. 400 mm i 500mm; stan kolektora dobry, doszczelnienia wymaga ok. 5 % studzienek tj. 10 – 15 szt.

 • Jawornik – przebiega wzdłuż ul. Jawornik, od ul. Nowej do pompowni ścieków na Oczyszczalni; wykonany w 50 % z rur kamionkowych o śr. 250mm, pozostałe odcinki z rur żeliwnych o śr. 200 mm; całkowita długość kolektora ok. 2000 m; żeliwne odcinki kolektora o śr. 200 mm są generalnie szczelne; szacunkowa ilość złączy kielichowych do uszczelnienia 15 szt; odcinki kolektora wykonane z kamionki o śr. 250 mm są popękane oraz nieszczelne na złączach; szacunkowa długość kolektora do doszczelnienia liniowego ok. 980 m.

 • Głębce (stary) – biegnie wzdłuż potoku Głębce od Sanatorium Dziecięcego przy ul. Głębce do włączenia do kolektora głównego w rejonie ul. Wyzwolenia; wykonany z rur kamionkowych o średnicach 300mm, 250mm, 200mm; całkowita długość kolektora 3900m; szacunkowa ilość złączy do uszczelnienia 2000szt. lub zamiennie doszczelnienia liniowe na całej długości; szacunkowa ilość studzienek do uszczelnienia 60 szt; długość zastosowanych rur kamionkowych 1,5– 2m.

 • Bukowa, Partecznik, Jarzębata (stare kanały) - odprowadzają ścieki z domów wczasowych i zabudowy jednorodzinnej usytuowanych na stokach Bukowej (1100m), Partecznika (2200m), Jarzębatej (1300m); kanały, wykonane są w większości z betonu posiadają średnicę 200 mm.
  Sieci betonowe i kamionkowe kanały wymagają remontu. Zgodnie z opinią eksploatatora sieci - WZC w Ustroniu - kanały zostały wykonane z materiałów złej jakości, co wpływa na zły stan techniczny w chwili obecnej. Uwzględniając zabudowę terenu przyjęto następujące rozwiązania:

 1. Bukowa:

 • wymiana/budowa nowej kanalizacji w 100% sieci

 1. Partecznik
  i Jarzębata

 • wymiana/budowa nowej kanalizacji 80% sieci,

 • odnowa /doszczelnienie liniowe 20% sieci

Szacunkowa ilość sieci do doszczelnienia ok. 700 m. Sieć do wymiany ok. 4900m.

 • Centrum - odcinki kanalizacji w centrum miasta posiadają średnicę 200mm, wykonane z kamionki i żeliwa; długość kanalizacji wynosi 1300m; istniejące kanały kamionkowe są nieszczelne i wymagają remontu.
  Zakres niezbędnych prac:

 1. doszczelnienie liniowe na 80 % sieci tj. ok. 1000 m

 2. doszczelnienie 60% studzienek – 20 szt.

 • kolektor Malinka, Wisła Głębce, Wisła Czarne, osiedle Fiedorów, ul. Nowa, ul. J. Niemca – dobry stan techniczny

Oczyszczalnia ścieków

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Wiśle Jaworniku jest po modernizacji i rozbudowie, oddano ją do eksploatacji po rozruchu 30-09-1999r. Oczyszczalnia jest typu mechaniczno-biologiczno-chemicznego, ilość ścieków dopływających do oczyszczalni odpowiada podłączeniu ok. 8300 RLM. Kanalizacją objętych jest 50% zabudowanych terenów miasta. Przepustowość oczyszczalni wynosi Ośrd= 9400m3/d.

część mechaniczna:

Ø      krata mechaniczna o prześwicie 6 mm z praską do skratek oraz awaryjna ręczna,

Ø      stacja zlewna ścieków dowożonych,

Ø      budynek dmuchaw dla stacji zlewnej i piaskownika,

Ø      piaskownik poziomy 3 komorowy ze zgarniaczami liniowymi oraz  pompą obsługującą na przemian wszystkie leje – typu Flygt,

Ø      komora pomiarowa ze zwężką KPV-IV,

Ø      2 osadniki wstępne poziome z mechanicznymi zgarniaczami.

 część biologiczna:

Ø      komora defosfatacji z mieszadłem Flygt,

Ø      2 komory denitryfikacji z 8 mieszadłami Flygt,

Ø      2 komory nitryfikacji, każda z mieszadłami Redor oraz wyposażona w system napowietrzania z dyfuzorami Magnum 2000 (OTT system z Elbląga), każda komora wyposażona również w pompę do recyrkulacji  ścieków  do komory anoksycznej firmy Flygt, komory wyposażone  w sondy tlenowe i Redox,

Ø      stacje dmuchaw z dwiema dmuchawami Avispom,

Ø      2 osadniki radialne,

Ø      zbiornik kontaktowy z chlorownia na podchloryn,

Ø      stacja mikrosit z 4 mikrositami firmy Kralovopolska z Brna,

Ø      dozownie PIX do koryta otwartego za komorą denitryfikacji.

 część osadowa:

Ø      2 wydzielone komory fermentacyjne otwarte z pompownią WKFO,

Ø      2 zagęszczacze grawitacyjne,

Ø      stacja odwadniania osadów z prasą filtarcyjną,

Ø      poletka osadowe – awaryjne.

Ilość ścieków dopływająca i oczyszczona średnioroczna :

2000 r

8290 m3/d

2002 r.

8490 m3/d

Ponadto podpisane są umowy na odbiór ścieków (osadów) z 15 obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarczą, usytuowanych na terenie gmin Wisła, Istebna, Szczyrk.

 

Przepompownia ścieków w Wiśle Czarne

 

Elementy składowe:

§         pompownia główna o poj. 854,7 m3,

§         zbiornik czerpalny o poj. 24 m3,

§         komora kraty koszowej 6,4 m3,

§         komora zasuw – 11,6 m3,

§         pompy zatapialne Sarlin typ SV-092B-41 – 2 kpl,

§         rozdzielnia elektryczna wraz z kablem zasilającym

kolektor tłoczny o średnicy 110 mm, długości 769 m

 

zrealizowane nowe inwestycje

1999r

 • Wisła Czarne: 250/160 mm – 687m (kolektor sanitarny)

2000r

 • Cieślarów: 200/160 mm – 349m (kolektor sanitarny)

 • Piła i Olimpijska: 200/160 mm – 1182m (kanalizacja sanitarna)

 • Głębce: 250/200/160 mm – 1863m

2001r

 • Bukowa: 200mm – 926 m (kolektor sanitarny)

 • Głębce: 556m (kanalizacja – sięgacze oraz kolektor)

 • Jodłowa–Wrzosowa: . 200 mm – 321m

2002r

 • „Oaza” - ul. Groniczek: 300/250 mm – 279,5m (kolektor)

200/160 mm - 58,0 m (przyłącza)

 • Bukowa: 200mm – 432,88m (kanalizacja)

160mm - 69,75m (kanalizacja)

 • Willowa: 200mm – 132,5m (kanalizacja)

160mm – 320,4m (kanalizacja)

 • wciągnik w pompowni recyrkulacyjnej Oczyszczalni Ścieków


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie