Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 grudnia 2010 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Nadzór inwestorski nad zadaniem "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle"


 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych wprowadzonego w życie zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisły.

Przedmiot zamówienia
PROWADZENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM *TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W WIŚLE*  (RGŚ.2214-29/10)

Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1) aktualizacja audytu energetycznego i przygotowanie na jego podstawie części „B” wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW z jednoczesną koordynacją sporządzanych przez Zamawiającego części „A” i „C” wniosku
2) zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U.2006.156.1118) i przepisami wykonawczymi do niej;
3) kontrolowanie rozliczeń finansowych kontraktu z Wykonawcą,


Szczegółowy opis dostępny do czasu składania ofert pod adresem internetowym www.um.wisla.pl/ZAPYTANIA/SP5_nadzor/

Termin realizacji zamówienia
zakłada się, że roboty budowlane będą w okresie od 1 czerwca 2011 roku do 28 października 2011 roku

Termin składania ofert
do dnia 29 grudnia 2010 roku (data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Kontakt z Zamawiającym
Szczegółowych informacji udzielają: Anna Bujok (tel. 33/857-88-50)


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie