Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 października 2014 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów stanowiących JST


 
INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA  W I S Ł A

z dnia  27 października 2014 r.


o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborem Burmistrza zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.


    Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. ) Burmistrz Miasta Wisła powiadamia wyborców     o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborem Burmistrza, zarządzonymi na dzień  16 listopada 2014 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miasta Wisła na pisemny   wniosek  wyborcy,  w terminie  od dnia   27 października 2014 r.  do dnia 10 listopada 2014 r. w godzinach pracy urzędu na pisemny wniosek wyborcy. Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.942 oraz Dz.U. z 2014 r. poz.931).

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie ( § 17 ww. rozporządzenia ). Burmistrz Miasta Wisła

/-/ Jan Poloczek                                                                       

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie