Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 grudnia 2015 09:57 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja dla przedsiębiorców w zakresie prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Wisła

Urząd Miejski w Wiśle informuje, iż „Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku objętego zezwoleniem pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim” (wartość brutto sprzedaży- kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego).

Opłatę wnosi się na rachunek gminy po złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem.

Zezwolenie wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia oraz niedokonania opłaty w terminach określonych w ustawie z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2015r., poz.1286 j.t). Zgodnie z nowym brzmieniem art.18 ust.12 pkt.5 powyższej ustawy zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku:

a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.111 ust.4, lub
b) dokonania opłaty w wysokości określonej wart.111 ust.2 i 5

dodaje się art.18 ust.12a w brzmieniu: ”W przypadku, o którym mowa w ust.12 pkt.5 lit.a , zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.111 ust.4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt.5 lit.a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust.2’’

dodaje się art.18 ust.12b w brzmieniu: ”W przypadku, o którym mowa w ust.12 pkt.5 lit.b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art.111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt.5 lit.b nie wniesie raty opłaty określonej w art.111 ust.2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty . Jeżeli zezwolenie wygaśnie z w/w przyczyn przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Opłata dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych wynosi odpowiednio :

1) 525 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierającychdo4,5 % alkoholu oraz piwa
2) 525 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. powyżej4.5% do 18% alk.(z wyjątkiem piwa)
3) 2.100 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń uzależniona jest od zadeklarowanej w złożonym oświadczeniu wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni i wynosi odpowiednio:

Rodzaj zezwolenia

Wielkość sprzedaży z oświadczenia

do 4,5% oraz na piwo

do 37.500 zł - 525zł ,powyżej 37.500 zł - 1,4% wielkości sprzedaży

od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa

do 37.500 zł - 525 zł,powyżej 37.500zł zł- 1,4%wielkości sprzedaży

powyżej18%

do 77.000 -2.100 zł, powyżej 77.000 -2,7 % wielkości sprzedaży

Wskazane powyżej wysokości opłat wynikają z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i nie są ustalane przez Gminę.

Pisemne oświadczenia o wartości sprzedaży za rok poprzedni należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wiśle Plac Hoffa 3, pok. 105 (tel. 338578847 lub 338552425 wew. 118).

Oświadczenia podlegają kontroli organu wydającego zezwolenia .W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenia- art.18 ust.10 pkt.5

Postawą prawną regulującą sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U z 2015r. poz. 1286 j.t.).

Oświadczenie o wartości sprzedaży za rok 2015 do pobrania w załączniku poniżej.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie