Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 stycznia 2016 11:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

Dokumenty związane z udzielaniem ulg i zwolnień

1) Formularze dla przedsiębiorców dotyczące pomocy publicznej


Pomoc publiczna de minimis

Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z normą prawa rzymskiego de minimis non curat lex [(łac.) - prawo nie troszczy się o drobiazgi], pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku.
Szczegółowe uregulowania zawarte są rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013, które weszło w życie 1 stycznia 2014, zastępując wcześniejsze rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgłoszeniu nie podlega pomoc publiczna w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. euro w ciągu 3 lat.

Przedsiębiorcy ubiegający się o ulgi i zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Gminę Wisła (w szczególności w zakresie podatku od nieruchomości) zobowiązani są złożyć stosowną informację na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w terminie:
1) 30 stycznia roku podatkowego, jeżeli udzielenie pomocy de minimis nastąpi od początku roku podatkowego, lub
2) na dzień złożenia informacji albo deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, jeżeli udzielenie pomocy de minimis nastąpi w trakcie roku podatkowego.

Ponadto przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć a. wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.


Przedsiębiorca nie może skorzystać z ulgi podatkowej/pomocy de minimis w następujących przypadkach:

1) przekroczenia pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub

2) niedopełnienia obowiązku przedłożenia w/w dokumentów lub

3) zalegania z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Wisła.


Pomoc publiczna inna niż de minimis

Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z pomocy publicznej o wartości przekraczającej progi pomocy de minimis. W przypadku Gminy Wisła taką możliwość daje Uchwała Nr XII/158/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Wisła, udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną (Dz.Urz.Woj.Sla. 2015 r. poz. 6172).

Wykaz wymaganych dokumentów określa §12 uchwały. W zakresie pomocy publicznej przedsiębiorcy obowiązani są złożyć stosowną informację na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie