Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 stycznia 2018 08:31 | wersja 9 | Ten dokument ma 14 załączników 14

Budżet obywatelski na rok 2018

1) Zasady funkcjonowania tzw. budżetu obywatelskiego
2) Głosowanie zgłoszonych projektów
3) Zmiany w trakcie realizacji projektów
4) Podsumowanie realizacji projektów

wałosady funkcjonowania tzw. budżetu obywatelskiego

I. Możliwość wprowadzenia budżetu obywatelskiego (zwanego również partycypacyjnym) w Wiśle została wprowadzona uchwałami Rady Miasta Wisła podjętymi w dniu 25 czerwca 2015 roku:

1) nr VIII/102/2015 – zmieniająca Uchwałę Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami;
2) nr VIII/103/2015 – zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/386/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wisła;
3) nr VIII/104/2015 – zmieniająca Uchwałę Nr XII/173/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Na tej podstawie Burmistrz Miasta Wisła został upoważniony do zaplanowania środków w projekcie budżetu na rok 2018.

II. W projekcie budżetu Burmistrz Miasta Wisła zaproponuje kwotę 203 tys. PLN, która winna znaleźć swe odzwierciedlenie w Uchwale Budżetowej na rok 2018.

III. Przyjmuje się następujące zasady dotyczące budżetu partycypacyjnego:

1) Podział środków finansowych na osiedla:

a) wg kryterium odprowadzanej przez osoby fizyczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym osiedlu w ostatnim pełnym roku budżetowym,
b) różnica pomiędzy kolejnymi osiedlami wynosząca 3 tys. PLN,
c) aktualny podział kwot przewidzianych na osiedla

Osiedle

Pula środków

Obłaziec

20 000,00 zł

Czarne

23 000,00 zł

Nowa Osada

26 000,00 zł

Jawornik

29 000,00 zł

Malinka

32 000,00 zł

Głębce

35 000,00 zł

Centrum

38 000,00 zł

RAZEM

203 000,00 zł

2) Propozycje projektów zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta, tj. wynikające z:

a) wniosków do budżetu złożonych do 21 września 2017 roku w drodze pisemnej lub elektronicznej, rekomendowanych przez burmistrza do budżetu obywatelskiego (wykaz),
b) wniosków zgłaszanych w terminie do 15 listopada 2017 roku podczas zebrań mieszkańców organizowanych przez zarządy osiedli (brak),

c) wniosków złożonych pisemnie w terminie do 15 listopada 2017 roku na udostępnionym formularzu PDF/DOC. (wykaz)

3) Limit kosztowności pojedynczego projektu: pula środków przewidziana dla danego osiedla

4) Możliwość kumulowania niewydanych środków w kolejnych latach: brak

5) Wyłączenia z zakresu projektów:

a) modernizacje dróg (nakładki asfaltowe) – wykaz dróg przewidzianych do modernizacji został przyjęty przez Radę Miasta;
b) budowa wodociągów – obowiązek budowy wodociągu w trybie tzw. inicjatyw lokalnych wynika z obowiązującej uchwały Rady Miasta;

6) Forma głosowania:

a) tradycyjnie - w formie Ankiety wypełnionej pisemnie i doręczonej do Urzędu Miejskiego [dostępne w okresie od 1 do 28 stycznia 2018 roku dla Osiedla Obłaziec oraz od 1 do 28 grudnia 2017 roku dla pozostałych Osiedli],
b) internetowo - z wykorzystaniem platformy „Wiślański e-Urząd” udostępnionej wyłącznie w okresie głosowania [dostępne w okresie od 1 do 28 stycznia 2018 roku dla Osiedla Obłaziec oraz od 1 do 28 grudnia 2017 roku dla pozostałych Osiedli].

7) Uprawnieni do głosowania:

a) osoby fizyczne zameldowane w Wiśle, które ukończyły 16 lat,
b) osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości zlokalizowanych w Wiśle.

8) Sposób głosowania:

a) poprzez przyznanie punktów dla maksymalnie trzech projektów (1 pkt, 2 pkt, 3 pkt),
b) w głosowaniu internetowym możliwość głosowania na projekty spoza osiedla miejsca zameldowania,
c) brak możliwości wielokrotnego głosowania (weryfikacja poprzez PESEL)

9) Okres głosowania: od 1 do 28 stycznia 2018 roku dla Osiedla Obłaziec oraz od 1 do 28 grudnia 2017 roku dla pozostałych Osiedli.

10) Promocja budżetu obywatelskiego:

a) miesięcznik „Echo Wisły”,
b) strona internetowa www.wisla.pl.

11) Koszty zewnętrzne wprowadzenia budżetu obywatelskiego: brak


Głosowanie

1) Składanie propozycji zadań do sfinansowania ze środków budżetu obywatelskiego (do dnia 15 listopada 2017 roku) i ich weryfikacja pod względem spełniania kryteriów dopuszczenia do głosowania.

Wykaz propozycji zadań

Wyniki weryfikacji zadań i dopuszczenia do głosowania

Wyniki weryfikacji zadań dla Osiedla Obłaziec i dopuszczenia do głosowania

2) Oddanie głosu poprzez przyznanie punktów zadaniom w ramach osiedla Obłaziec (w okresie od 1 do 28 stycznia 2018 roku) i pozostałych Osiedli (w okresie od 1 do 28 grudnia 2017 roku).

a) tradycyjnie w formie Ankiety [dla Osiedla Obłaziec uaktualniona Ankieta] wypełnionej pisemnie,
b) interaktywnie w formie formularza internetowego:

głosowanie poprzez aplikację Wiślański e-Urząd
[skrócona instrukcja głosowania]

3) Losowanie zwycięskiego projektu w ramach Osiedla Jawornik
Przeprowadzona szczegółowa weryfikacja oddanych głosów potwierdziła, że oba projekty biorące udział w głosowaniu uzyskały tę samą liczbę punktów. Zgodnie z §7 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w dniu 12 stycznia 2018 roku o godz. 7.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego zostało przeprowadzone losowanie, które zdecydowało o kolejności na liście i dopuszczeniu do realizacji.

Regulamin losowania

Wyniki losowania

4) Publikacja wyników głosowania

a) dla Osiedla Obłaziec [wykaz]

b) dla Osiedla Jawornik [wykaz]

c) dla pozostałych Osiedli [wykaz]


Zmiany w trakcie realizacji projektów [aktualnie niedostępne]


Podsumowanie realizacji projektów [aktualnie niedostępne]


Szczegółowe ustalenia zawarte są w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Wisła na rok 2018.

Pliki do pobrania

 • Formularz zgłaszania projektów WNIOSEK_2018_budzet_obywatelski.pdf 46 kB

  Formularz zgłaszania projektów

 • Formularz zgłaszania projektów WNIOSEK_2018_budzet_obywatelski.rtf 63 kB

  Formularz zgłaszania projektów

 • Zarządzenie Nr Or.0050.174.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Wisła na rok 2018 Zarządzenie Nr Or.0050.175.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego 2018_budzet_obywatelski_REGULAMIN.pdf 586 kB

  Zarządzenie Nr Or.0050.174.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Wisła na rok 2018 Zarządzenie Nr Or.0050.175.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego

 • Protokół z weryfikacji możliwości realizacji zadań zgłoszonych do Budżetu obywatelskiego i wybór projektów do głosowania. 2018_lista_projektow_REKOMENDACJE.pdf 198 kB

  Protokół z weryfikacji możliwości realizacji zadań zgłoszonych do Budżetu obywatelskiego i wybór projektów do głosowania.

 • Skrócona instrukcja obsługi portalu do głosowania w ramach Budżetu obywatelskiego na rok 2018 2018_Opis_systemu_glosowania.pdf 99 kB

  Skrócona instrukcja obsługi portalu do głosowania w ramach Budżetu obywatelskiego na rok 2018

 • Ankiety do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018 2018_ankiety_do_glosowania.pdf 292 kB

  Ankiety do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018

 • Protokół z weryfikacji możliwości realizacji zadań zgłoszonych do Budżetu obywatelskiego dla Osiedla Obłaziec i wybór projektów do głosowania. 2018_lista_projektow_REKOMENDACJE_reklamacja.pdf 139 kB

  Protokół z weryfikacji możliwości realizacji zadań zgłoszonych do Budżetu obywatelskiego dla Osiedla Obłaziec i wybór projektów do głosowania.

 • Zarządzenie Nr Or.0050.248.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 22 grudnia 2017 r.zmieniające Zarządzenie nr Or.0050.175.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego oraz Zarządzenie Nr Or.0050.251.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 27 grudnia 2017 r. w zmieniające Zarządzenie Nr Or.0050.174.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Wisła na rok 2018 2018_budzet_obywatelski_REGULAMIN_reklamacja.pdf 228 kB

  Zarządzenie Nr Or.0050.248.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 22 grudnia 2017 r.zmieniające Zarządzenie nr Or.0050.175.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego oraz Zarządzenie Nr Or.0050.251.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 27 grudnia 2017 r. w zmieniające Zarządzenie Nr Or.0050.174.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Wisła na rok 2018

 • Ankieta do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018 dla Osiedla Obłaziec 2018_ankiety_do_glosowania_reklamacja.pdf 94 kB

  Ankieta do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018 dla Osiedla Obłaziec

 • Zadania skierowane do realizacji w dniu 12 stycznia 2018 roku - z wyłączeniem Osiedli Jawornik i Obłaziec 2018_lista_projektow_WYBRANE_ZADANIA_cz1.pdf 58 kB

  Zadania skierowane do realizacji w dniu 12 stycznia 2018 roku - z wyłączeniem Osiedli Jawornik i Obłaziec

 • Zarządzenie Nr Or.0050.10.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr Or.0050.175.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego oraz Zarządzenie Nr Or.0050.251.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 27 grudnia 2017 r. w zmieniające Zarządzenie Nr Or.0050.174.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Wisła na rok 2018 2018_budzet_obywatelski_REGULAMIN_losowanie.pdf 114 kB

  Zarządzenie Nr Or.0050.10.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr Or.0050.175.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego oraz Zarządzenie Nr Or.0050.251.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 27 grudnia 2017 r. w zmieniające Zarządzenie Nr Or.0050.174.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Wisła na rok 2018

 • Protokół z losowania w celu ustalenia kolejności zadań kierowanych do realizacji w Osiedlu Jawornik w ramach Budżetu obywatelskiego 2018_protokol_losowania_Jawornik.pdf 69 kB

  Protokół z losowania w celu ustalenia kolejności zadań kierowanych do realizacji w Osiedlu Jawornik w ramach Budżetu obywatelskiego

 • Zadanie z Osiedla Jawornik skierowane do realizacji w dniu 12 stycznia 2018 roku 2018_lista_projektow_WYBRANE_ZADANIA_cz2.pdf 35 kB

  Zadanie z Osiedla Jawornik skierowane do realizacji w dniu 12 stycznia 2018 roku

 • Zadanie z Osiedla Obłaziec skierowane do realizacji w lutym 2018 roku 2018_lista_projektow_WYBRANE_ZADANIA_cz3.pdf 33 kB

  Zadanie z Osiedla Obłaziec skierowane do realizacji w lutym 2018 roku

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie