Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 marca 2016 13:33 | wersja 6 | Ten dokument ma 6 załączników 6

Budżet obywatelski na rok 2016

1) Zasady funkcjonowania tzw. budżetu obywatelskiego
2) Głosowanie

Zasady funkcjonowania tzw. budżetu obywatelskiego

I. Możliwość wprowadzenia budżetu obywatelskiego (zwanego również partycypacyjnym) w Wiśle została wprowadzona uchwałami Rady Miasta Wisła podjętymi w dniu 25 czerwca 2015 roku:

1) nr VIII/102/2015 – zmieniająca Uchwałę Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami;
2) nr VIII/103/2015 – zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/386/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wisła;
3) nr VIII/104/2015 – zmieniająca Uchwałę Nr XII/173/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Na tej podstawie Burmistrz Miasta Wisła został upoważniony do zaplanowania środków w projekcie budżetu na rok 2016.

II. W założeniach do projektu budżetu na rok 2016 przyjęto jako limit wydatków na projekty w ramach budżetu obywatelskiego kwotę 300 tys. PLN. W wyniku analizy możliwości finansowych na rok 2016 ostatecznie w projekcie budżetu Burmistrz Miasta Wisła zaproponował kwotę 203 tys. PLN.

III. Przyjmuje się następujące zasady dotyczące budżetu partycypacyjnego:

1) Podział środków finansowych na osiedla:

a) wg kryterium odprowadzanej przez osoby fizyczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym osiedlu w ostatnim pełnym roku budżetowym,
b) różnica pomiędzy kolejnymi osiedlami wynosząca 3 tys. PLN,
c) aktualny na dzień 30.11.2015 podział kwot przewidzianych na osiedla

Osiedle

Pula środków

Obłaziec

20 000,00 zł

Czarne

23 000,00 zł

Nowa Osada

26 000,00 zł

Jawornik

29 000,00 zł

Malinka

32 000,00 zł

Głębce

35 000,00 zł

Centrum

38 000,00 zł

RAZEM

203 000,00 zł

2) Propozycje projektów zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta, tj. wynikające z:

a) wniosków do budżetu złożonych do 21 września br. w drodze pisemnej lub elektronicznej, rekomendowanych przez burmistrza do budżetu obywatelskiego (wykaz),
b) wniosków zgłaszanych podczas zebrań mieszkańców organizowanych przez zarządy osiedli,

c) wniosków złożonych pisemnie w terminie do 15 stycznia 2016 roku na udostępnionym formularzu.

3) Limit kosztowności pojedynczego projektu: pula środków przewidziana dla danego osiedla

4) Możliwość kumulowania niewydanych środków w kolejnych latach: brak

5) Wyłączenia z zakresu projektów:

a) modernizacje dróg (nakładki asfaltowe) – wykaz dróg przewidzianych do modernizacji został przyjęty przez Radę Miasta;
b) budowa wodociągów – obowiązek budowy wodociągu w trybie tzw. inicjatyw lokalnych wynika z obowiązującej uchwały Rady Miasta;

6) Forma głosowania:

a) podczas zebrań mieszkańców organizowanych przez zarządy osiedli,
b) internetowo, z wykorzystaniem platformy „Wiślański e-Urząd” (https://eurzad.wisla.pl/eurzad)

7) Uprawnieni do głosowania:

a) osoby fizyczne zameldowane w Wiśle, które ukończyły 16 lat,
b) osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości zlokalizowanych w Wiśle.

8) Sposób głosowania:

a) poprzez przyznanie punktów dla maksymalnie trzech projektów (1 pkt, 2 pkt, 3 pkt),
b) w głosowaniu internetowym możliwość głosowania na projekty spoza osiedla miejsca zameldowania,
c) brak możliwości wielokrotnego głosowania (weryfikacja poprzez PESEL)

9) Okres głosowania: przełom stycznia i lutego 2016 roku

10) Promocja budżetu obywatelskiego:

a) miesięcznik „Echo Wisły”
b) strona internetowa www.wisla.pl

11) Koszty zewnętrzne wprowadzenia budżetu obywatelskiego: zakup aplikacji internetowej i zintegrowanie z systemami PESEL oraz podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego: poniżej 10 tys. PLN.Głosowanie

1) Składanie propozycji zadań do sfinansowania ze środków budżetu obywatelskiego (do dnia 29 stycznia 2016 roku) i ich weryfikacja pod względem spełniania kryteriów dopuszczenia do głosowania.

Wykaz propozycji zadań

2) Oddanie głosu poprzez przyznanie punktów zadaniom w ramach konkretnego Osiedla (w okresie od 8 do 29 lutego 2016 roku).

a) tradycyjnie w formie Ankiety wypełnionej pisemnie,
b) interaktywnie w formie formularza internetowego

Wiślański e-Urząd

3) Publikacja wyników głosowania (zestawienie).


Szczegółowe ustalenia zawarte są w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Wisła na rok 2016.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie