Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 listopada 2018 15:52 | wersja 7 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Baseny Wisła Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle

Gmina Wisła jest jedynym udziałowcem Spółki z o.o. „Baseny Wisła” z siedzibą w Wiśle przy Placu Bogumiła Hoffa.

KRS: 0000674714, REGON: 367105074, NIP: 5482682229, BIP: basenywisla.bip.gov.pl

Spółka została zawiązana aktem notarialnym sporządzonym w Ustroniu dnia 15 lutego 2017 roku przed notariusz Ewą Nogacką - na podstawie Uchwały Nr XXVI/357/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Wisła.

Przedmiotem działalności Spółki jest modernizacja kompleksu basenów w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1A oraz zarządzanie kompleksem po modernizacji.


Pierwotny kapitał zakładowy Spółki wynosił 200 tys. PLN z możliwością jego podwyższenia do 5 mln PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku bez konieczności zmiany umowy Spółki.

1) Uchwałą Nr 8/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 sierpnia 2017 roku kapitał zakładowy zwiększono do wysokości 2.422.000,00 PLN w wyniku wniesienia przez Gminę Wisła:
a) aportu w postaci nieruchomości zabudowanej kompleksem basenów (pgr. 3321/11 i pgr 3318/2 o łącznej powierzchni 1,7896 ha) o wartości nominalnej 1.721.600,00 PLN,
b) wkładu pieniężnego o wartości nominalnej 500.400,00 PLN.

2) Uchwałą Nr 12/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 grudnia 2017 roku kapitał zakładowy zwiększono do wysokości 2.850.800,00 PLN w wyniku aktualizacji wartości aportu wniesionego 29 sierpnia 2017 roku o kwotę 428.800,00 PLN*.

3) Uchwałą Nr 1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24 maja 2018 roku ustalono, że podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 34 mln PLN dokonane w terminie do dnia 31 grudnia 2032 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.

4) Uchwałą Nr 2/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24 maja 2018 roku kapitał zakładowy zwiększono do wysokości 3.100.800,00 PLN w wyniku wkładu pieniężnego o wartości nominalnej 250 tys. PLN.

5) Uchwałą Nr 9/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 lipca 2018 roku kapitał zakładowy zwiększono do wysokości 3.350.800,00 PLN w wyniku wkładu pieniężnego o wartości nominalnej 250 tys. PLN.

* wpis w trakcie rozpatrywania przez Krajowy Rejestr Sądowy


Przedstawicielem Gminy Wisła na zgromadzeniu wspólników Spółki jest Burmistrz Tomasz Bujok. Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje obligatoryjna trzyosobowa rada nadzorcza w składzie: Damian Cieślar - przewodniczący, Krzysztof Lipiński - wiceprzewodniczący, Elżbieta Pagieła - członkini. W skład pierwszego jednoosobowego zarządu jako prezes został powołany Jakub Stasiewicz.

Podstawowe dokumenty dotyczące Spółki zostały zamieszczone w postaci załączników.


Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 poz. 1202 ze zm.) w załączniku została opublikowana treść:

1) Uchwały nr 5/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie określenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki w brzmieniu zaktualizowanym:
a) Uchwałą nr 10/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,

2) Uchwały nr 6/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu zaktualizowanym:
a) Uchwałą nr 11/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,

3) Uchwały nr 2/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku Rady Nadzorczej w sprawie uszczegółowienia celów zarządczych związanych z wynagrodzeniem zmiennym Prezesa Zarządu w brzmieniu zaktualizowanym:
a) Uchwałą nr 8/2018 z dnia 11 października 2018 roku Rady Nadzorczej,

.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie